Klasy sportowe

INFORMACJA O ODDZIAŁACH SPORTOWYCH ORAZ  REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH O SPECJALNOŚCI PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 392 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja zawiera wyjątki z aktów prawnych regulujących organizację oddziałów sportowych, definiuje zadania oddziałów sportowych, uczniów- zawodników oraz kandydatów, a także wymagania, które należy spełnić w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wprowadzenie:

Oddziały (klasy) sportowe są tworzone dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport i uczestniczącej w systemie współzawodnictwa sportowego.

W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego:

1.W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

2.Uczniowie uczęszczający do oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

3.W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

4.Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

5.Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi.

6.W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest tworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami z edukacyjnymi, w szczególności przez:

1.Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2.Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3.Umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

4.Organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wymagania:

Do klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

1.Jest w odpowiednim wieku, w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej ukończył lub ukończy 6 lub 7 lat, drugiej 7 lub 8, trzeciej 8 lub 9, czwartej 9 lub 10 lat itd.

2.Posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, nie posiada przeciwskazań i posiada zdolność do uprawiania sportu potwierdzoną orzeczeniem lekarza.

3.Uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez szkołę dla kandydatów do klas pierwszej i drugiej oraz przez Polski Związek Pływacki dla kandydatów do klas: trzeciej, czwartej i starszych.

4.Posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu pływanie.

5.Zdecydował się doskonalić umiejętności w celu rozwoju indywidualnego potencjału uzdolnień i brać udział w zawodach sportowych określonych w systemie współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i pozostałych związanych z procesem szkolenia.

6.Posiada oświadczenie rodziców o tym, że w przypadku zakwalifikowania do oddziału sportowego akceptują regulamin klas sportowych, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach związanych ze szkoleniem sportowym, uczestnictwem w zawodach, promocją szkoły, klubu i osiągnięć ucznia zawodnika.

Zasady główne PZP ( Polskiego Związku Pływackiego) dla kandydatów do klas sportowych o specjalności pływanie organizowanych w szkołach podstawowych:

1.Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu.

2.Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

3.Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała – wzrost – waga – wskaźnik Broca.

4.Kandydat musi posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP.

5.Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach.

6.Treści sprawdzianów i zasad ogólnych PZP w załącznikach.

Kandydatów do klas młodszych, których nie dotyczą zasady PZP obowiązuje próba- test sprawności fizycznej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

W klasie sportowej o specjalności pływanie:

1.Będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie pływanie dziewcząt i chłopców w porozumieniu z Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz.

2.Szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych instytucji współpracujących ze szkołą.

3.W organizacji roku szkolnego dla danej klasy organizowane są zajęcia szkoleniowe w wymiarze nie mniejszym niż 10 obowiązkowych godzin lekcyjnych tygodniowo.

4.W celu zapewnienia rozwoju sportowego uczniów zawodników zajęcia w wymiarze większym niż 10 obowiązkowych godzin lekcyjnych mogą być organizowane przez klub w porozumieniu ze szkołą.

5.Zajęcia organizowane przez Szkołę i przez Klub przewidziane w rocznym cyklu szkolenia stanowią jedną metodyczną całość.

6.Uczniowie zawodnicy mają obowiązek systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkoleniowe określone w rocznym cyklu szkolenia.

7.Zajęcia sportowe będą się odbywać w szkole, poza szkołą, także na obozach sportowych organizowanych przez szkołę lub klub współpracujący ze szkołą.

8.W rocznym cyklu szkoleniowym organizowane są wyjazdy na zawody i obozy- zgrupowania sportowe, udział w których udział jest obowiązkiem ucznia.

9.Rozwijając sprawność ogólną uczniowie zawodnicy uczestniczą, także w innych formach współzawodnictwa sportowego np. w dwuboju nowoczesnym.

10.Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP 392 obwód szkolny.

Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

1.Służy bezpieczeństwu kandydata oraz ucznia zawodnika, który musi sprostać wymaganiom stawianych w procesie szkolenia sportowego i współzawodnictwa.

2.Może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych – orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

3.Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu przed wydaniem orzeczenia;

4.Badania lekarskie powinny być przeprowadzane:

co 12 miesięcy

dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za rozwój poszczególnych sportów odpowiadają odpowiednie polskie związki sportowe. To one programują i realizują szkolenie sportowe, współdziałając z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system współzawodnictwa w swoich sportach.

Od wielu lat funkcjonuje w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec zwany Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiający dokonanie:

oceny efektów szkolenia w poszczególnych sportach;

planowania i organizowania szkolenia sportowego, zawodów sportowych;

oceny zaplecza dla reprezentacji kraju w różnych kategoriach wiekowych;

określenia potencjału sportowego poszczególnych sportów, województw, powiatów, miast, gmin i klubów.

Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym oraz przygotowanie ich do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

System Sportu Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content