Rekrutacja

Druga próba sprawności do klasy sportowej o profilu piłka nożna

 

Szanowni Państwo

Zachęcamy do przystąpienia do drugiej próby sprawnościowej do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy w Warszawie pod patronatem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Szczegółowe informację:

 

Termin naborów: piątek, 17 lipca 2020 roku

 

Miejsce naborów: Warszawa, ul. Łazienkowska 3, boisko sztuczne.

 

Miejsce zbiórki: wejście na boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią od strony ul. Łazienkowskiej 3 – prosimy aby dziecko było ustawiane do kolejki tylko przez jednego Opiekuna.

 

Godzina zbiórki:

8:40

 

Czas trwania naboru:
9:00-10:00

Ubiór: strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych; buty piłkarskie – żwirówki lub lanki – prosimy, aby Państwa podopieczni przyjechali na nabory już przebrani i gotowi do gry. Legia Warszawa nie udostępnia szatni dla uczestników naborów.

Strefa opiekuna: Opiekunowie na czas naboru nie mogą wejść na obiekt.

Czas trwania naboru: około półtorej godziny (od początku rejestracji, do końca gier testowych).

Odbiór dzieci po grach testowych:  wejście na boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią od strony ul. Łazienkowskiej 3

Wyniki: wyniki testów zostaną Państwu przedstawione przez szkołę drogą elektroniczną lub telefoniczną 20 lipca 2020 roku.

Uwaga: Warunkiem koniecznym przystąpienia do naboru jest przekazanie trenerowi ważnych badań lekarskich lub oświadczenia o stanie zdrowia podpisanego przez opiekuna prawnego.

 

Oświadczenie o stanie zdrowia

Testy Sprawności Piłkarskiej PZPN

Mapka sytuacyjna

 

 

Drugi termin próby sprawnościowej do klas sportowych 4-6 – piłka nożna – odbędzie się 17.07.2020r. o godzinie 9:00 na boisku Klubu Sportowego Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3.

 

Próba sprawnościowa do klas sportowych – pływanie

Próba sprawnościowa do klas sportowych – pływanie – odbędzie się 05.06.2020r. (piątek) o godzinie 16:00 na boisku szkolnym przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 1A.

Serdecznie zapraszamy uczniów!

 

Próba sprawnościowa do klas sportowych – piłka nożna

Próba sprawnościowa do klas sportowych – piłka nożna – odbędzie się 07.06.2020r. w godzinach 8:30 i 9:45 na boisku Klubu Sportowego Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3.

Szczegółowy plan próby zostanie podany do 4 czerwca.

Serdecznie zapraszamy uczniów!

 

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych i  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W dotychczasowym harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych przeprowadzenie prób sprawności fizycznej miało się odbyć w terminie 23-27 maja br.

Od poniedziałku, 25 maja br. w szkołach podstawowych zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, umożliwiono również uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach  indywidualnych lub w małych grupach. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

W związku z koniecznością przygotowania obiektu szkolnego i zapewnienia bezpiecznych warunków zgodnie z wytycznymi GIS, próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach 1-7 czerwca br.

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej należy pamiętać o  obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny – m.in. należy stosować wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przeprowadzać próby zgodnie z warunkami określonymi przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu. W trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków na obiektach sportowych należy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce, przekazanymi przy piśmie Prezydenta m.st. Warszawy z 11 maja 2020 r., znak: SR-IS.426.35.2020.MWO (ZK-WIII.5520.28.2020.ANO(1365.KMA.ZK-WIII)).

Rekrutacja do klas pływackich

W związku z komunikatem z 13 maja br. wydanym przez Polski Związek Pływacki: nie ma możliwości przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, zawartych w programie szkolenia młodzieży w pływaniu, polegających na ocenie stopnia opanowania podstawowych umiejętności pływackich po etapie nauki pływania podczas rekrutacji m.in. do klas IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Polski Związek Pływacki pozostawia sposób przeprowadzenia rekrutacji do wyżej wymienionych oddziałów do decyzji dyrekcji poszczególnych szkół. Ważnym punktem rekrutacji powinna być opinia trenera prowadzącego zajęcia nauki pływania z osobą kandydującą do IV klasy szkoły podstawowej.

Zalecamy śledzenie komunikatów Polskich Związków Sportowych.

 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronie internetowej szkoły) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  1. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  1. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy przesyłają wypełnione potwierdzenie woli zapisu na maila: ndelis@edu.um.warszawa.pl lub zaznaczają potwierdzenie woli w systemie naboru

Potwierdzenie woli zapisu

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie oddziałów:

  • „0”;
  • w  klasach pierwszych: ogólna oraz sportowe (pływanie);
  • w  klasach czwartych: ogólna oraz  sportowa (piłka nożna/ pływanie).

Rekrutacja do klasy IV w rekrutacji 2020/2021

Wnioski kandydatów do klasy czwartej proszę przesyłać na maila: ndelis@edu.um.warszawa.pl

Do pobrania

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa