Statut szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 392 IM. JANA BYTNARA

„RUDY” W WARSZAWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1.

 

1.Szkoła Podstawowa nr 392 im Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla uczniów, działającą w szczególności na podstawie:

            1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);

            2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943,
z późn. zm.);

            3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

            4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);

            5) statutu Szkoły.

2.Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 1a

3.Szkoła nosi imię Jana Bytnara ps.”Rudy”.

4.Organem prowadzącym Szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

5.Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, z siedzibą
w Warszawie, al. Jerozolimskie 32.

6.Administratorem danych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w Placówce) jest dyrektor szkoły.

7.W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia w szkole został wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami placówki oraz terenem wokół niej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

            1) Stosowanie monitoringu poprzedzone zostało konsultacjami z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

            2) Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.

            3) Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni
i przebieralni*.

            4) */chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w pkt. 1 i nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostały zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób – w takiej sytuacji należy wymienić te pomieszczenia i obszary/.

            5) Nagrania z kamer monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają wcześniejszemu nadpisaniu nowymi zapisami.

            6) W przypadku w którym nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa termin wskazany w pkt.4 może ulec przedłużeniu, a Pracodawca może je udostępnić jedynie organom do tego uprawnionym (np. Policja, Sąd).

            7) Uczniowie i pracownicy informowani są o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej Placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.

            8) Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny, za pomocą odpowiednich piktogramów.

8.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

            1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 392;

            2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 392;

            3) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców także opiekunów prawnych uczniów szkoły wskazanej w §1.1;

            4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły wskazanej w §1.1;

            5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły wskazanej w §1.1;

            6) Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole wskazanej w §1.1;

            7)uchylony;

            8) uchylony;

            9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawa;

            10) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 2.

 1. Celem szkoły jest w szczególności:

            nauczanie rozumiane jako wprowadzanie uczniów w świat wiedzy z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji i możliwości psychofizycznych w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, które umożliwia ukończenie szkoły i dalsze kształcenie;

            wychowywanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej przygotowujące do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 1. Do zadań szkoły w szczególności należy:

            1) wyposażenie uczniów w wiedzę stosownie do ich rozwoju, zdolności i możliwości;

            2) wspomaganie rozwoju każdego ucznia;

            3) przygotowanie uczniów do nauki w szkole ponadpodstawowej;

            4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

            5) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;

            6) zapewnienie funkcji opiekuńczej;

            7) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

            8) wychowywanie w oparciu o uniwersalne zasady etyki z poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości, w poczuciu miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

            9) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

            10) zapewnienie uczniom warunków niezbędnych do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, fizycznego i społecznego.

 1. Sposoby realizacji celów i zadań:

            1) organizowanie zajęć zgodnie z ramowym planem nauczania;

            2) realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego;

            3) realizowanie w ramach zajęć szkolnych szkolenia sportowego zgodnego
z programami szkolenia sportowego zatwierdzonymi przez właściwego ministra;

            4) umożliwianie uczniom zgłębiania wiedzy i poznawania otaczającego świata poprzez urozmaicanie procesu edukacji;

            5) realizację innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych lub organizacyjnych;

            6) organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

            7) umożliwienie realizacji indywidualnego toku, programu nauczania;

            8) organizowanie zajęć religii i etyki;

            9) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozę potrzeb i możliwości uczniów,
 2. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 3. organizowanie zajęć specjalistycznych,
 4. organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających zainteresowania i innych zajęć zgodnie z potrzebami dziecka,
 5. realizowanie zaleceń poradni psychologicznej,
 6. udzielanie porad, konsultacji uczniom, rodzicom, nauczycielom.

            10) podejmowanie działań w zakresie pomocy socjalnej;

            11) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez dostosowanie warunków nauki i umożliwienie uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;

            12) sprawowanie pozalekcyjnej opieki nad uczniami poprzez zajęcia świetlicowe;

            13) realizowanie działań ujętych w Programie wychowawczo – profilaktycznym;

            14) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację programów zewnętrznych oraz działań ujętych w Programie wychowawczo – profilaktycznym;

            15) organizowanie zajęć kulturoznawczych uwzględniających kraje pochodzenia uczniów cudzoziemskich;

            16) uwzględnianie roli rodziców w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci oraz zachęcanie do współuczestniczenia w życiu szkoły;

            17) respektowanie przepisów bezpieczeństwa w szkole i podczas działań pozaszkolnych;

            18) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez między innymi:

 1. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z nich wynikających,
 2. uczestniczenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 3. uzupełnianie i unowocześnianie bazy szkoły.

            19) respektowanie kompetencji organów szkoły.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§ 3.

 

 1. Organami szkoły są:

            1) Dyrektor szkoły;

            2) Rada Pedagogiczna;

            3) Samorząd Uczniowski;

            4) Rada Rodziców.

 

 

 

§ 4.

 

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

            1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

            2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

            3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

            4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

            5) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa ( zgodnie z art. 70 ust.1 Prawa Oświatowego);

            6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły;

            7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

            8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

            9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

            10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły;

            11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

            12) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:

            1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

            2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

            3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły pełni zadania administratora danych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

§ 5.

 

1.W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są:

            1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

            2) na zakończenie każdego semestru roku szkolnego w związku z klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów;

            3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

            4) w miarę potrzeb wynikających z bieżącej pracy szkoły;

            5).na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego;

            6) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej:

            1) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

            2).protokoły zebrań rady pedagogicznej sporządza się w formie papierowej pismem komputerowym.

            3) każda strona protokołu jest numerowana i opatrzona parafami dyrektora szkoły oraz protokolanta.

            4) po sporządzeniu protokołu opatruje się go podpisem dyrektora szkoły oraz protokolanta.

            5) protokół posiedzenia rady pedagogicznej jest sporządzany w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia.

            6) każdy członek rady pedagogicznej ma prawo do zapoznania się z protokołem
i wniesienia poprawek lub uzupełnień. W tym celu jest on udostępniany w sekretariacie szkoły.

            7) poprawki i uzupełnienia do protokołu zgłasza się na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem zebrania rady pedagogicznej, na której protokół ma być zatwierdzony.

            8) rada przyjmuje poprawki i uzupełnienia do protokołu w drodze głosowania. Zostają one ujęte w tzw. protokół rozbieżności, który dołącza się do protokołu kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej.

            9) rada pedagogiczna zatwierdza większością głosów protokół zasadniczo
na następnym zebraniu, chyba że tryb pracy to uniemożliwi. W takim przypadku protokół jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu.

            10) protokoły wraz załącznikami (w tym uchwałami) z danego roku szkolnego
są archiwizowane.

 1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 6.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

            1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

            2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

            3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

            4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

            5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

            1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

            2) projekt planu finansowego;

            3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

            4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.Rada pedagogiczna ponadto:

            1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze
w szkole;

            2) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian;

            3) wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 82.2 ustawy prawo oświatowe;

            4) uchwala statut;

            5) może występować do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego
w szkole.

 

§ 7.

 

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu
  z danej rady), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę (m. st. Warszawy), Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły, które mogą pochodzić:

            1) z dobrowolnych składek rodziców;

            2) z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji;

            3) dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców.

 1. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w §7 ust.4,
  z uwzględnieniem:

            1) indywidualnej pomocy finansowej udzielanej dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej;

            2) dofinansowania imprez klasowych, wycieczek;

            3) dofinansowania imprez szkolnych, konkursów o charakterze ogólnoszkolnym;

            4) dofinansowania działalności organizacji szkolnych;

            5) finansowania nagród rzeczowych dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach;

            6) doposażenia szkoły.

 

§ 8.

 

1.Do kompetencji rady rodziców należy:

            1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;

            2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

            3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 9.

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W ramach struktur samorządu działa:

            1) samorząd klas I-III;

            2) samorząd klas IV-VIII.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§ 10.

 

1.Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

            1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

            2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

            3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

            4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

            5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

            6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w realizacji działań z zakresu wolontariatu współpracuje z radą wolontariatu, o której mowa w §22 ust.3.

 

§ 11.

 

 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością szkoły.
 2. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach posiadanych kompetencji ustawowych.
 3. Współpraca między organami szkoły oparta jest na wzajemnym szacunku, zaufaniu
  i poczuciu współodpowiedzialności za szkołę.
 4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów
  w celu wymiany poglądów, informacji czy też wspólnych ustaleń i decyzji.
 5. Organy szkoły mogą występować na piśmie do innego organu w sprawach wynikających z jego kompetencji lub w innych sprawach szkolnych, które uznają za istotne.
 6. Organy są zobowiązane do odpowiedzi na złożone pismo w terminie do 14 dni.
 7. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor szkoły.
 8. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły obowiązuje zasada dążenia do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły przy pomocy:

            1) rozmów, dyskusji, negocjacji;

            2) Komisji Rozjemczej zwanej dalej komisją, w przypadku braku porozumienia
z zastosowaniem rozwiązań ujętych w ust.8 pkt 1.

 1. Organ wnoszący o rozstrzygnięcie sporu składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji spornej wraz z opisem sytuacji.
 2. Dyrektor organizuje spotkanie stron w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku
  i podejmuje rozwiązanie sporu w trybie przewidzianym w ust.8 pkt 1.
 3. W przypadku braku uzyskania porozumienia powoływana jest Komisja Rozjemcza
  w terminie kolejnych 7 dni w składzie:

            1) konflikt dyrektor szkoły – rada rodziców:

 1. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej;
 2. dwóch przedstawicieli rady rodziców;
 3. wicedyrektor;

            2) konflikt dyrektor szkoły – rada pedagogiczna:

 1. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej;
 2. dwóch przedstawicieli rady rodziców;
 3. wicedyrektor;

            3) konflikt dyrektor szkoły – samorząd uczniowski:

 1. pedagog szkolny;
 2. opiekun samorządu szkolnego;
 3. wicedyrektor;

            4) konflikt rada pedagogiczna – rada rodziców:

 1. dyrektor szkoły;
 2. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej;
 3. dwóch przedstawicieli rady rodziców;

            5) konflikt samorząd uczniowski – rada pedagogiczna:

 1. dyrektor szkoły;
 2. pedagog szkolny;
 3. opiekun samorządu uczniowskiego;
 4. przedstawiciel rady rodziców.
 5. Strony sporu są zobowiązane uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rozjemczej
 6. Posiedzenia Komisji Rozjemczej odbywają się także w sytuacji, gdy jest obecna tylko jedna ze stron sporu, a druga nie zgłosiła braku możliwości uczestniczenia.
 7. Komisja w obecności stron konfliktu dochodzi do ostatecznych rozwiązań.
 8. Stronom konfliktu przysługuje prawo do odwołania się do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 12.

 

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII:

            1) I etap edukacyjny – klasy I – III;

            2) II etap edukacyjny – klasy IV-VIII.

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, o ile właściwy organ nie zadecyduje inaczej.
 2. Uchylono
 3. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

 

§ 13.

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6 – letnie, w stosunku do których, na wniosek rodziców wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
 2. Szkoła przeprowadza rekrutację z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań prowadzonego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 3. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem, o którym mowa w ust.2, jest prowadzone zgodnie z ustalanymi corocznie w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia rekrutacji.
 4. Zasady, terminy i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny są zamieszczane
  na stronie internetowej szkoły w Regulaminie rekrutacji.
 5. Do szkoły w trakcie roku szkolnego przyjmuje się:

            1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

            2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na podstawie decyzji dyrektora, jeśli:

 1. szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
 2. w przypadku realizacji przez kandydata obowiązku szkolnego w innej szkole – osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia są na wysokim poziomie,
 3. do klasy sportowej po przejściu próby sprawnościowej, z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 4. Uczniów cudzoziemców przyjmuje się do szkoły na takich samych warunkach
  i w takim samym trybie jak obywateli polskich.
 5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukończyli klasę, dany etap edukacyjny za granicą – na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego za granicą
  i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada.

 

§ 14.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, a w klasach sportowych nauczyciel wychowawca i trener. Dyrektor może zadecydować o zmianie nauczyciela wychowawcy lub trenera w cyklu kształcenia.
 3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, jeżeli nie ma umotywowanych zastrzeżeń do jego pracy i organizacja pracy szkoły, o której mowa w 12 ust.5, na to pozwala.
 4. Oddziały klas I – III powinny wynosić nie więcej niż 25 uczniów.
 5. Oddziały klas IV-VIII można dzielić na zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego
  i informatyki oraz na zajęcia, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, na zasadach określonych w przepisach.
 6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu Rady Pedagogicznej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.
 7. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.4 na wniosek Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 8. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust.4 i 7,
  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

§ 15.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną procesu nauczania jest jednostka lekcyjna, która trwa 45 minut w klasach IV-VIII.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, zgodny z ramowym planem nauczania.
 3. Między jednostkami lekcyjnymi wprowadzone są przerwy co najmniej 5 minutowe.
 4. W szkole wprowadzona jest jedna przerwa śniadaniowa i dwie przerwy obiadowe.

 

§ 15a

 

 1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trakcie nauki zdalnej.
 2. Wszystkich nauczycieli zobowiązuję się do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy w ramach godzin pracy szkoły.

3 Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

            1) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego Librus;

            2) kontakt telefoniczny 22-277-16-20.

4.Głównym narzędziem do organizacji kształcenia na odległość jest platforma Office 365 MS Teams

 1. Zdalne nauczanie ma charakter:

            1) synchroniczny – zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Office 365 MS Teams;

            2) asynchroniczny – nauczyciel udostępnia materiały,  a uczniowie wykonują zadania
w określonym czasie, nie dłuższym niż 45 minut.

 1. Zajęcia w formie online będą odbywały się według planu lekcji, z tym, że pierwsza lekcja rozpocznie się o godzinie 8:00. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 2. Na początku każdej lekcji online nauczyciel sprawdza listę obecności, uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność za pomocą mikrofonu.
 3. W trakcie zajęć online nauczyciel ma prawo zweryfikować obecność ucznia na zajęciach poprzez:

            1) skierowanie prośby o włączenie kamerki,

            2) prośbę o udzielenie odpowiedzi (przez mikrofon lub na czacie) na zadane pytanie dotyczące toku lekcji.

 1. W przypadku choroby ucznia rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę klasy,
  a ten nauczycieli oddziału.
 2. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach online.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
  z zastosowaniem:

            1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;

            2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

            3) innych niż wymienione powyżej  materiałów wskazanych przez nauczyciela przedmiotu.

 1. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności
  w domu ucznia, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także sytuację rodzinną.
 2. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego,
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.
 3. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

§ 15b

 

 1. Dodatkowym obowiązkiem informacyjnym dyrektora w związku z nauką zdalną będzie przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań
  w zakresie organizacji:

            1) kształcenia specjalnego;

            2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

            3) indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

            4) indywidualnego nauczania;

            5) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

            6) zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

            7) zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego.

 1. Rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych. Jeżeli uczeń nie będzie mógł uczestniczyć
  w zajęciach zdalnych w domu z uwagi na niepełnosprawność, wówczas dyrektor będzie musiał zorganizować dla niego zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole. Warunkiem będzie wniosek rodziców i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa uczniowi w trakcie takich zajęć.

 

§ 15c

 

 1. Wychowawca ma obowiązek:

            1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego
i do Internetu;

            2) w przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia sposobu wsparcia np. poprzez wypożyczenie laptopów lub ustalenie alternatywnych form kształcenia;

            3) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami;

            4) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

 

 

§ 15d

 1. Obowiązkiem pedagoga / psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego jest bycie dostępnym dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (forma
  i godziny kontaktu będą przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego).
 2. Pedagog /psycholog szkolny świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej na prośbę ucznia, rodzica/opiekuna, nauczyciela lub z własnej inicjatywy.
 3. Pedagog/psycholog szkolny dołącza na platformie do zajęć z wychowawcą w każdej klasie
  i zamieszcza materiały dla uczniów i rodziców.
 4. Psycholog/ pedagog organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców, po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 5. Psycholog/pedagog świadczy zdalną pomoc w szczególności w zakresie:

            1) otaczania opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19;

            2) inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
w uzgodnieniu z dyrektorem;

            3) minimalizowania negatywnych skutków zachowania uczniów pojawiających się
w wyniku wdrażania nauczania zdalnego;

            4) otaczania opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego;

            5) udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 

§ 15e

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia osób niepełnosprawnych jest:

            1) uczestniczenie w zajęciach zdalnych zgodnie ze swoim tygodniowym rozkładem zajęć.

            2) ścisłe współpracowanie z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia.

            3) wspomaganie zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udzielać wskazówek i wspierać w pokonywaniu trudności.

            4) na bieżąco monitorować trudności, z jakimi boryka się uczeń.

            5) kontrolować postępy w nauce, jeśli zaistnieje potrzeba, sugerować innym nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

 

§ 15f

 

 1. Zadaniem świetlicy szkolnej jest organizowanie i urozmaicenie uczniom czasu wolnego.
 2. Uczniowie mogą skorzystać z propozycji zabaw, zadań kreatywnych umieszczonych na platformie Office 365 MS Teams.
 3. Mogą uczestniczyć we wspólnych grach i zabawach online.

 

§ 15g

 

 1. Zadaniem biblioteki jest wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 2. W miarę możliwości udostępnianie zbiorów biblioteki uczniom.

 

 

 

§ 15h

 

 1. Ocenianie w czasie nauki zdalnej.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia, zgodnie
  z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 3. W trakcie kształcenia na odległość wiedza i umiejętności uczniów podlegają ocenie, poprzez:

            1) sprawdziany i kartkówki, które odbywają się w trakcie lekcji online i są ograniczone czasowo;

            2) odpowiedzi, prezentacje ucznia w trakcie zajęć online;

            3) udostępnione przez nauczyciela zadania do samodzielnej pracy np. karty pracy, zadania
z ćwiczeń, podręcznika;

            4) aktywność i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć.;

 1. Zalecanym narzędziem do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie zdalnego nauczania jest platforma: Office 365 MS Teams
 2. O postępach w nauce i zachowaniu nauczyciel na bieżąco informuje ucznia oraz rodzica poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.

 

§ 15i

 

 1. Modyfikacja dokumentacji w czasie nauki zdalnej.
 2. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania, tak aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, przy czym obowiązkiem każdego nauczyciela jest pełna realizacja podstawy programowej danego przedmiotu.
 3. W razie konieczności dopuszcza się modyfikację realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

§ 15j

 

 1. Wymagania co do platformy.

            1) zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w Office 365 MS Teams oraz
z wykorzystanie wirtualnego dziennika firmy Librus.

            2) nauczyciele przygotowują własne materiały lub korzystają z materiałów udostępnionych na platformie e-podreczniki.pl

            3) konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez administratora w placówce,
a konta są zakładane w domenie placówki, niedopuszczalne jest wykorzystywanie własnych kont e-mail uczniów i nauczycieli np. w domenie gmail.com lub outlook.com.

            4) administratorem założonych kont w domenie placówki jest wyznaczona osoba przez dyrektora (np. informatyk) i to on ma uprawnienia do zmiany ustawień kont, nadawania uprawnień czy resetowania hasła.

            5) nauczyciele na podstawie założonych kont ustalają zespoły (klasy) i przypisują do nich uczniów.

            6) oprogramowanie wykorzystywane do wideokonferencji posiada włączoną opcje poczekalni i to nauczyciel prowadzący lekcje „wpuszcza” uczniów na zajęcia, weryfikując przy tym czy wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.

 

§ 15k

 

 1. Korzystanie z usług jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usług jest:

            1) posiadanie statusu ucznia Szkoły;

            2) posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia nadanego przez wychowawcę;

            3) założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online (za pomocą adresu poczty e-mail);

            4) założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą
i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli;

 1. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. Nie jest wymagana zgoda rodzica na założenie takiego konta, gdyż nie jest ono wykorzystywane do świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.
 2. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania użytkownik (Uczeń lub jego przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

 

§ 15l

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania.
 3. Na komputerze powinna być włączona aktywna zapora antywirusowa, a zalecany system operacyjny to Windows 8 i wyższy, należy również dokonywać bieżących aktualizacji oprogramowania, systemu oraz przeglądarki.
 4. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

            1) wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości;

            2) udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich;

            3) przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
i niezgodnych z prawem;

            4) hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania;

            5) kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu;

            6) nauczyciel na pierwszych zajęciach instruuje uczniów (oraz w uzasadnionych przypadkach) w jaki sposób mogą ukryć tło (ustawienie wirtualnego tła lub rozmycie tła);

            7) w systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły;

            8) właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu;

            9) w lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

 

§ 15ł

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
 3. Szkoła organizuje dla rodziców konsultacje z nauczycielami, które mogą odbywać się w czasie rzeczywistym, według ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie szkoły, za pośrednictwem platformy Office 365 MS Teams.

 

§ 16.

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

            1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

            2) w klasach sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia ze szkolenia sportowego.

            3) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

            4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

            5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

            6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

            7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

            8) zajęcia religii i etyki;

            9) zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 

§ 17.

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, której użytkownikami są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zasobów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. W ramach biblioteki funkcjonuje wypożyczalnia, czytelnia i centrum informacji multimedialnej.
 4. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określają regulamin i plan pracy biblioteki na dany rok szkolny, które są integralną częścią statutu szkoły.
 5. Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie:

            1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

            2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

            3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

            4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.

            5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka w realizacji swoich zadań współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami
  i innymi bibliotekami, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki, o którym mowa w ust.4 i ponadto:

            1) w ramach współpracy z uczniami – tworzy warunki do aktywnego i świadomego ich udziału w procesie własnego rozwoju osobowego poprzez obcowanie
z różnorodnymi źródłami informacji, w tym  z technologią informacyjną;

            2) w ramach współpracy z nauczycielami – tworzy warunki do wspierania procesu edukacji w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych i realizacji wspólnych przedsięwzięć;

            3) w ramach współpracy z rodzicami – tworzy warunki do zaspokajania potrzeb rodziców
w zakresie wymiany informacji o czytelnictwie dziecka i udostępniania/wskazywania literatury pedagogicznej;

            4) w ramach współpracy z innymi bibliotekami – tworzy warunki do wzajemnego wspierania się w realizacji zadań, w tym organizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych
i kulturalnych.

 

§ 18.

 

1.W szkole działa świetlica szkolna.

 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i/lub po lekcjach, którzy muszą pozostać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
 2. Zapisu dziecka do świetlicy dokonują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni,za pomocą Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Świetlica szkolna działa w godzinach dostosowanych do planu pracy szkoły.
 4. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów.
 5. Do grupy świetlicowej przydzielony jest stały nauczyciel.
 6. Realizując zadania opiekuńcze, świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne.
 7. Zajęcia świetlicowe, obok możliwości odrabiania pracy domowej, uwzględniają różne formy aktywności dzieci ukierunkowane na:

            1) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie;

            2) wyzwalanie ekspresji u dzieci;

            3) zgłębianie wiedzy o świecie;

            4) rozwój sprawności ruchowej;

            5) kształtowanie postaw prozdrowotnych;

            6) rozbudzanie zamiłowań czytelniczych.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, w tym przyjmowanie i odbieranie dzieci ze świetlicy, zawarte są w Regulaminie świetlicy.
 2. Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy mogą wnosić dobrowolne wpłaty na rzecz świetlicy, na konto Rady Rodziców.

 

§ 19.

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szkole funkcjonuje stołówka, która umożliwia uczniom szkoły spożycie obiadu.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły upoważniony przez organ prowadzący, może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3, w przypadku:

            1) szczególnie trudnej sytuacji materialnej;

            2) w uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w stołówce:

            1) ustala się godziny  spożywania posiłków poszczególnych klas;

            2) uczniowie klas I-III schodzą do stołówki pod opieką nauczyciela;

            3) pełnione są dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

 

§ 20.

 

 1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.
 2. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
  w budżecie państwa lub budżecie organu prowadzącego.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony
 6. uchylony
 7. Uczniowi może być także udzielona pomoc materialna przez Radę Rodziców, w formie dofinansowania wyjść i wyjazdów edukacyjnych oraz w przypadku, o którym mowa w 19 ust. 4 pkt 1 i pkt 2.
 8. Osobą odpowiedzialną za organizowanie pomocy socjalnej w szkole jest pedagog szkolny.
 9. Szkoła udziela informacji o możliwych formach pomocy materialnej.

 

§ 21.

 

 1. Dyrektor szkoły organizuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 3. W przypadku braku zgody rodzica na świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku – odmowa rodzica musi mieć formę pisemną.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 5. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:

            1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

 1. trudności w uczeniu się;
 2. w przypadku uczniów klas I-III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 3. szczególnych uzdolnień,
 4. uchylono
 5. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

            1) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

            2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

            3) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

            4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii – na podstawie  dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia .

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniami i przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów i polega ona w szczególności na:

            1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

            2) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

            3) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 1. Ponadto pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:

            1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

            2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

            3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

            4) warsztatów;

            5) porad i konsultacji dla uczniów udzielanych przez specjalistów zatrudnionych w szkole, w ustalonych godzinach;

            6) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

            7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

            8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w:

            1) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

            2) rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów poprzez organizowanie:

 1. spotkań rodziców z nauczycielami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
 2. porad i konsultacji dla rodziców prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w szkole w ustalonych terminach,
 3. warsztatów i szkoleń dla rodziców,
 4. warsztatów i szkoleń dla nauczyciel zgodnie z planem doskonalenia zawodowego oraz porad i konsultacji w godzinach pracy specjalistów.

 

 

 

§ 22.

 

 1. W szkole działa wolontariat.
 2. Do wolontariatu może zgłosić się każdy uczeń, który rozumie i czuje potrzebę niesienia pomocy potrzebującym.
 3. Spośród uczniów należących do koła wolontariatu wyłania się czteroosobową radę wolontariatu.
 4. Kołem wolontariatu opiekuje się nauczyciel wybrany przez Radę wolontariatu.
 5. Do zadań  wolontariatu należy:

1) tworzenie oferty działań;

2) koordynowanie realizowanych działań;

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

4) nawiązanie współpracy z fundacjami/ stowarzyszeniami.

 1. Rada wolontariatu tworzy plan działań wolontariackich, który obejmuje uczestniczenie
  w działaniach/akcjach stale podejmowanych przez podmioty zewnętrzne oraz działania podejmowane na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 2. Plan działań koła wolontariatu może być uzupełniany o nowe zgłaszane działania, jeżeli rada wolontariatu uzna je za ważne i wartościowe.
 3. Rada wolontariatu opracowuje prawa wolontariusza, obowiązki wolontariusza, kodeks etyczny oraz formy nagradzania wolontariusza, które są elementem Programu Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Do każdego realizowanego działania może zgłosić się dowolna liczba uczniów.
 5. Prawa wolontariusza i obowiązki wolontariusza zawarte są w regulaminie wolontariatu.
 6. Do działań, które są realizowane przez podmioty zewnętrzne i wymagają wyjścia poza teren szkoły, wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Działalność szkolnego wolontariatu jest prezentowana na stronie internetowej szkoły.

 

§ 23.

 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe.
 2. Zasady organizacji doradztwa zawodowego noszą nazwę wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczy uczniów klas I-VIII.
 4. Celem doradztwa zawodowego w klasach I-VI jest:

            1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami;

            2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;

            3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

 1. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia
  i zawodu, z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 2. Doradztwo zawodowe jest organizowane w ramach:

            1) zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

            2) zajęć lekcyjnych.

 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane:

            1) w klasach I-III na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – edukacja wczesnoszkolna;

            2) w klasach IV-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i na zajęciach z wychowawcą;

            3) w klasach VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z wychowawcą, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

            4) w klasach I-VIII w ramach wizyt zawodoznawczych organizowanych u pracodawców,
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach (kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego) oraz na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane odpowiednio przez:

            1) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

            2) nauczycieli zajęć edukacyjnych klas IV-VIII;

            3) wychowawców oddziałów;

            4) doradcę zawodowego.

 1. W klasach I-III w ramach doradztwa zawodowego będą realizowane treści obejmujące:

            1) poznanie siebie;

            2) świat zawodów i rynek pracy;

            3) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;

            4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych.

 1. W klasach IV-VIII w ramach doradztwa zawodowego będą realizowane treści obejmujące:

            1) poznanie własnych zasobów;

            2) świat zawodów i rynek pracy;

            3) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;

            4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych.

 1. Doradztwo zawodowe uwzględnia współpracę z rodzicami, nauczycielami, w tym wychowawcami uczniów klas wskazanych w ust.3, psychologiem i pedagogiem szkolnym, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z podmiotami wskazanymi w ust.7 pkt 4 i innymi podmiotami wspierającymi pracę szkoły.
 2. Koordynatorem doradztwa zawodowego jest nauczyciel doradztwa zawodowego.
 3. Na każdy rok szkolny opracowuje się i zatwierdza do 30 września program realizacji systemu doradztwa zawodowego.

 

§ 24.

 

 1. Na terenie szkoły, podczas zajęć, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zwanych dalej urządzeniami.
 2. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem zajęć mają być wyłączone i schowane.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela
  w wyjątkowych sytuacjach:

            1) gdy istnieje konieczność skontaktowania się z rodzicami;

            2) gdy telefon jest potrzebny do celów edukacyjnych.

 1. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń, o których mowa w ust1 jest zabronione.
 2. Zaginięcie lub kradzież urządzenia należy zgłosić niezwłocznie nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież urządzeń.
 4. Naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń na terenie szkoły lub podczas wycieczek powoduje:

            1) wpisanie do dziennika elektronicznego informacji o użyciu telefonu, które ma wpływ na ocenę zachowania;

            2) powiadomienie rodziców;

 1. Nagminne łamanie Statutu w kwestii używania telefonu skutkuje zakazem wnoszenia na teren szkoły urządzenia, po uprzednim powiadomieniu rodzica/ prawnego opiekuna.

 

 

§ 25.

 

 1. Codzienny strój szkolny ucznia powinien być:

            1) czysty, schludny i estetyczny;

            2) pozbawiony ilustracji i napisów niestosownych, wulgarnych;

            3) pozbawiony treści zabronionych prawem (również w obcych językach);

            4) pozbawiony napisów obrażających uczucia religijne;

            5) powinien zakrywać ramiona, brzuch i plecy;

            6) powinien zakrywać nogi co najmniej do połowy ud.

 1. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia, chodzenie bez nakrywania głowy czapką lub kapturem.
 2. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodnie

z wymaganiami nauczyciela.

 1. W szkole obowiązuje strój galowy w postaci:

            1) dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, ewentualnie  granatowe lub czarne spodnie;

            2) dla chłopców: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie, ewentualnie garnitur.

 1. Noszenie stroju galowego wymagane jest w czasie:

            1) uroczystości szkolnych;

            2) reprezentowania szkoły na zewnątrz z wyłączeniem imprez sportowych;

            3) innych sytuacji określonych przez dyrektora.

 

 

 

§ 26.

 

 1. W szkole tworzy się stanowiska administracji i obsługi:

            1) sekretarz;

            2) sekretarka;

            3) kierownik administracyjno – gospodarczy;

            4) intendent;

            5) woźna;

            6) sprzątaczka;

            7) kucharka;

            8) pomoc kucharki;

            9) konserwator;

            10) administrator sieci;

            11) inspektor ochrony danych.

 1. Pracownicy wymienieni w ust.1 podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współdziałają z innymi pracownikami szkoły
  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
 3. Inspektor ochrony danych to osoba wyznaczona w szkole zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Do jego zadań należy m.in:

            1) informowanie administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
o ochronie danych;

            2) monitorowanie przestrzegania w szkole zapisów RODO oraz innych przepisów

o ochronie danych;

            3) monitorowanie przestrzegania w szkole wdrożonych polityk w zakresie ochrony danych;

            4)podejmowanie działań zwiększających świadomość w obszarze ochrony danych wśród pracowników;

            5) przeprowadzanie szkoleń z obszaru ochrony danych pracowników szkoły;

            6)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

            7) współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych;

            8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami;

            9) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych;

            10) zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania danych szkoły;

            11) doradzanie i rekomendowanie określonych działań z obszaru ochrony danych administratorowi danych.

 

Rozdział 5

Zadania nauczycieli

 

§ 27.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą.
 2. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

            1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

            2) kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

            3) dążenia do pełnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości;

            4) realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:

 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
 3. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności
  w funkcjonowaniu,
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,
 5. dokonywania oceny efektywności udzielonej pomocy i formułowania wniosków do dalszej pracy,
 6. współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym,
 7. prowadzenia obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami w celu rozpoznania trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień,
 8. niezwłocznego udzielania pomocy w trakcie bieżącej pracy zgodnie z dokonanym rozpoznaniem,

            5) wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

            6) współpracy ze specjalistami i innymi nauczycielami;

            7) współpracy z rodzicami;

            8) systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji;

            9) czynnego udziału w pracach zespołów, do których został przydzielony;

            10) czynnego udziału w zebraniach rady pedagogicznej;

            11) inicjowania działań na rzecz rozwoju szkoły;

            12) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wynikającej z innych podejmowanych działań;

            13) dbałości o powierzone mienie;

            14) zachowywania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę jak i osoby, których dane dotyczą.

 

§ 28.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do rzetelnej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku szkolnego
  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w tym z zasadami ewakuacji.
 3. Nauczyciele wychowania fizycznego oraz informatyki, fizyki, chemii zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem danej pracowni i zasadami zachowania obowiązującymi
  w czasie tych zajęć.
 4. Wychowawcy mają obowiązek realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, wynikających
  z programu wychowawczo – profilaktycznego.
 5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie trwania przerw między lekcjami oraz na 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i w stołówce szkolnej. Dyżury są pełnione zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.
 6. Nauczyciele uczący w klasach I-III po zakończonych zajęciach mają obowiązek przekazania uczniów wychowawcy świetlicy.
 7. Uczniowie klas IV-VIII sprowadzani są do szatni bądź świetlicy przez nauczyciela, który miał
  z klasą ostatnią lekcję.
 8. Nauczyciele świetlicy mogą wydać dziecko tylko uprawnionej/upoważnionej do odbioru osobie.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania listy obecności uczniów na każdej godzinie zajęć
  i odnotowywania nieobecności.
 10. Nauczyciel może zwolnić ucznia z lekcji tylko na pisemną prośbę rodzica lub za pomocą dziennika elektronicznego.
 11. Nauczyciel po stwierdzeniu braku ucznia na lekcji (ucieczka z lekcji), zawiadamia wychowawcę i rodziców.
 12. Nauczyciele, organizując wyjście poza teren szkoły/wycieczkę, mają obowiązek zapoznania uczniów z regulaminem wycieczki, liczenia dzieci przy każdej zmianie miejsca pobytu, zapewnienia dostosowanej do wieku i potrzeb grupy, liczby opiekunów.

 

§ 29.

 

 1. Do zadań wychowawcy w szczególności należy:

            1) sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej klasy;

            2) poznanie uczniów i ich środowiska;

            3) zapoznawanie rodziców i uczniów z treścią dokumentów regulujących pracę szkoły,
w tym z zasadami oceniania i programem wychowawczo – profilaktycznym;

            4) realizowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;

            5) czuwanie nad udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy;

            6) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących ich dzieci i całego zespołu klasowego i bieżące informowanie o niepokojących sygnałach dydaktycznych i wychowawczych poprzez:

 1. spotkania klasowe,
 2. spotkania indywidualne,
 3. kontaktowanie się drogą elektroniczną,
 4. wspólne przedsięwzięcia.

            7) monitorowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej;

            8) rozwiązywanie problemów indywidualnych i klasowych z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami i innymi nauczycielami;

            9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

            10) dbanie o wyposażenie i estetykę powierzonej sali lekcyjnej.

 1. Działalność o charakterze administracyjnym, wypełnianie świadectw, dziennika elektronicznego, arkuszy ocen itp.
 2. W przypadku długoterminowego zaprzestania realizowania funkcji wychowawcy klasy dyrektor ma prawo odwołać tego nauczyciela z funkcji i powierzyć ją innemu nauczycielowi.

 

§ 30.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.
 3. Zadaniem zespołu przedmiotowego w szczególności jest:

            1) wybór podręczników i programów nauczania oraz współdziałanie w ich realizacji;

            2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badanie ich osiągnięć;

            3) organizowanie wzajemnego doskonalenia i zgłaszanie potrzeb szkoleniowych;

            4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i zgłaszanie potrzeb uzupełniania ich wyposażenia.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca – jako przewodniczący zespołu, powołany przez dyrektora.
 3. Zadaniem zespołu wychowawczego w szczególności jest:

            1) uzgodnienie działań, które powinny być realizowane w ramach planu wychowawczo – profilaktycznego;

            2) planowanie działań wobec dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

            3) ewaluacja działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

            4) rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

 1. Nauczyciele uczestniczą również w pracach zespołów zadaniowo – problemowych, powoływanych przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami w danym roku szkolnym.
 2. Zadania nauczycieli uczestniczących w pracach zespołów, o których mowa w ust.7, określane są na bieżąco zgodnie z wyznaczonymi celami powołanego zespołu.

 

§ 31.

 

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Zakres zadań wicedyrektora określa dyrektor szkoły.
 3. Wicedyrektor w szczególności:

            1) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności;

            2) współdziała z dyrektorem w przygotowaniu organizacji pracy szkoły;

            3) realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, w tym między innymi:

 1. prowadzi obserwacje zajęć,
 2. kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 3. czuwa nad przestrzeganiem prawa wewnątrzszkolnego,
 4. nadzoruje wypełnianie zadań przez nauczycieli,

            4) uczestniczy w rekrutacji nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,

            5) podejmuje działania zapewniające realizację procesu edukacji;

            6) zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 32.

 

 1. Do zadań kierownika świetlicy w szczególności należy:

            1) organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej;

            2) czuwanie nad poprawną realizacją przez wychowawców świetlicy zaplanowanych działań;

            3) prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

            4) nadzorowanie i obserwowanie zajęć świetlicowych;

            5) kontrolowanie dzienników zajęć świetlicowych;

            6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

            7) organizowanie i nadzorowanie dyżurów w stołówce szkolnej;

            9) dbanie o estetykę pomieszczeń świetlicowych;

            10) reprezentowanie świetlicy na zewnątrz;

            11) koordynowanie działań w ramach współpracy ze świetlicami szkół żoliborskich;

            12) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy;

            13) dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy;

            14) rozwijanie współpracy z rodzicami;

            15) rozwiązywanie problemów dotyczących świetlicy.

 

§ 33.

 

 1. Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:

            1) w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:

 1. opracowanie regulaminu korzystania z zasobów biblioteki,
 2. wydzielenie księgozbioru podręcznego,
 3. prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego,
 4. prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych,
 5. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
 6. prowadzenie zapisu wypożyczeń.

            2) w zakresie udostępniania podręczników i innych materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych:

 1. gromadzenie i przygotowanie do udostępniania poprzez ewidencjonowanie
  i sporządzanie zestawień zainwentaryzowanych podręczników i materiałów,
 2. dystrybuowanie,
 3. monitorowanie zwrotów oraz ich stanu technicznego,
 4. selekcja podręczników i innych materiałów.

            3) w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi:

 1. prowadzenie zajęć przysposobienia medialnego,
 2. udzielanie pomocy w poszukiwaniu materiałów i informacji, ich selekcjonowania pod kątem ważności i możliwości wykorzystania,
 3. pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnych.

            4) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

 1. prowadzenie różnorodnych form popularyzacji książki,
 2. informowanie o nowościach wydawniczych,

                        c, współorganizowanie różnorodnych działań umożliwiających uczniom prezentację wiedzy, umiejętności czytania i zainteresowań książką,

 1. udzielanie pomocy i wsparcia w wyborze lektury i innych źródeł informacji,
 2. wyróżnianie aktywnych czytelników,
 3. monitorowanie stanu czytelnictwa,
 4. uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami.

            5) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów:

                        a prezentowanie w różnych formach kultur innych krajów,

                        b propagowanie postaw akceptacji i tolerancji.

            6) w zakresie inwentaryzacji księgozbioru:

 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 2. uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów we współpracy z organem prowadzącym.
 3. Ponadto bibliotekarz:

            1) w ramach współpracy z uczniami:

 1. zapoznaje z regulaminem biblioteki i czuwa nad jego respektowaniem,
 2. pomaga w wyborze książek,
 3. pomaga w korzystaniu z różnych źródeł informacji, w tym posługiwania się technologią informacyjną; pomaga w przygotowaniu prezentacji,
 4. zachęca do udziału w konkursach i imprezach czytelniczych,
 5. dostarcza wiedzy o innych kulturach, uczy akceptacji, tolerancji.

            2) w ramach współpracy z nauczycielami:

 1. realizuje potrzeby czytelnicze i informacyjne zgodnie z nauczanym przedmiotem,
 2. wspiera proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy,
 3. przekazuje informacje o stanie czytelnictwa uczniów,
 4. uczestniczy w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

            3) w ramach współpracy z rodzicami:

                        a zapoznaje z regulaminem biblioteki,

 1. pomaga w wyborze książek szczególnie dla dzieci z klas I-III,
 2. informuje o stanie czytelnictwa,
 3. popularyzuje wiedzę pedagogiczną,
 4. współpracuje z rada rodziców.

            4) w ramach współpracy z innymi bibliotekami:

 1. dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych dla nauczycieli i uczniów,
 2. wymienia się informacji na temat spotkań autorskich i konkursów,
 3. podejmuje wspólne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.

 

§ 34.

 

 1. Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego:

            1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

            2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole;

            3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

            4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

            5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

            6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

            7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

            8) wspieranie nauczycieli w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Pedagog szkolny ponadto:

            1) organizuje opiekę i pomoc socjalną dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej;

            2) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;

            3) uchylony

 1. Psycholog szkolny ponadto:

            1) współpracuje z doradcą zawodowym, z rodzicami i nauczycielami w zakresie doradztwa zawodowego;

            2) realizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 35.

 

 1. Zakres zadań logopedy:

            1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych;

            2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów;

            3)  prowadzenie porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

            4)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

            5) wspieranie nauczycieli w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 36.

 

 1. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego:

            1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzenia i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

            2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

            3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

            4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami tych uczniów;

            5) wspieranie nauczycieli w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 37.

 

 1. Zakres zadań doradcy zawodowego:

            1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego;

            2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

            3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym wychowawcami
i psychologiem programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

            4) wspieranie nauczycieli w realizacji programu, o którym mowa w pkt 3;

            5) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

 1. Do zadań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy:

            1) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

            2) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Rozdział 6

Zadania pracowników administracji i obsługi

§ 38.

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do:

            1) rzetelnego wykonywania zadań w ramach powierzonego stanowiska;

            2) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły;

            3) dochowywania tajemnic ustawowo chronionych;

            4) podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

            5) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

            6)wykonywania innych zadań i prac związanych z życiem szkoły, na polecenie dyrektora szkoły.

            7) zachowywania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę jak i osoby, których dane dotyczą.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, o których mowa w 26 znajduje się w teczkach akt osobowych.

 

Rozdział 7

Obowiązek szkolny

§ 39.

 

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, określając warunki jego spełniania.
 5. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na podstawie decyzji dyrektora wydanej na wniosek lub za zgoda rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do szkoły, dla ucznia organizuje się nauczanie indywidualne na wniosek rodziców
  i na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 7. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki ucznia

§ 40.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

            1) kształcenia, opieki i wychowywania;

            2) wiedzy o przysługujących prawach i środkach jakie mu przysługują w przypadku naruszenia tych praw;

            3) informacji dotyczących wymagań edukacyjnych, zasad oceniania i innych zapisów prawa wewnątrzszkolnego odnoszących się do uczniów;

            4) respektowania przez pracowników szkoły przysługujących mu praw;

            5) warunków zapewniających bezpieczeństwo;

            6) korzystania z pomieszczeń szkoły przeznaczonych do realizacji zadań statutowych, zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem;

            7) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do potrzeb
i możliwości psychofizycznych;

            8) korzystania z pomocy socjalnej, medycznej, psychologicznej, pedagogicznej;

            9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

            10) poszanowania godności osobistej;

            11) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;

            12) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

            13)udziału w organizowanych przez szkołę imprezach kulturalnych, oświatowych
i rozrywkowych;

            14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

            15) odpoczynku od nauki w czasie przerw świątecznych i ferii.

 

§ 41.

 

1.W przypadku naruszenia praw ucznia, prawo do zgłoszenia skargi mają:

            1) uczeń, którego dotyczy sprawa;

            2) rodzic ucznia, którego prawa zostały naruszone;

            3) samorząd uczniowski.

 1. Skarga może mieć formę ustną lub pisemną.
 2. Skargę należy złożyć niezwłocznie, nie dłużej niż do 3 dni od zdarzenia naruszającego prawa ucznia, do opiekuna samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 3. Skarga rozpatrzona powinna być w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 4. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który naruszył prawa ucznia, jest zobowiązany
  do podjęcia działań zgodnie z wynikiem rozstrzygnięcia skargi.
 5. W sytuacji, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły uchyla się od realizacji rozstrzygnięcia , dyrektor szkoły wydaje polecenie służbowe.

 

§ 42.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

            1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach wewnątrzszkolnych dotyczących szczególnie zasad zachowania w różnych sytuacjach i relacji międzyludzkich;

            2) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne i przyznane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

            3) właściwego zachowania podczas lekcji, a w szczególności: usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od powrotu do szkoły, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub zwolnienie lekarskie;

            4) przestrzegania zasad obowiązujących w zespole klasowym;

            5) odrabiania prac domowych i przygotowywania się do lekcji;

            6) wykonywania zadań i poleceń nauczyciela;

            7) aktywnego uczestniczenia w procesie lekcyjnym;

            8) wykorzystywania zdobytej wiedzy do własnego rozwoju;

            9) dzielenia się wiedzą;

            10) korzystania z urządzeń elektronicznych tylko na polecenie nauczyciela;

            11) postępowania w sposób, który nie stanowi zagrożenia zdrowia i życia własnego
i innych;

            12) odnoszenia się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

            13) dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią;

            14)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

            15) dbania o schludny wygląd i noszenia stroju galowego zgodnie z postanowieniami statutu zawartymi w § 25.

 

Rozdział 9

Kary i nagrody

§ 43.

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, w szczególności za:
 • rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony określonymi wynikami,
 • wybitne osiągnięcia sportowe;
 • wyróżniające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach, pracy pozalekcyjnej;
 • aktywną pracę społeczną, w tym bezinteresowne niesienie pomocy innym,
 • aktywną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu;
 • wzorową postawę ucznia, szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, społeczności

szkolnej, środowiska lokalnego.

 1. Nagrody przyznawane są na wniosek:

            1) dyrektora szkoły;

            2) rady pedagogicznej;

            3) wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

            4) przewodniczących komisji konkursowych;

            5) samorządu uczniowskiego;

            6) rady rodziców.

 1. Rodzaje przyznawanych nagród:

            1) pochwała wychowawcy na forum klasy;

            2) pochwała dyrektora na apelu szkolnym;

            4) list pochwalny od dyrektora i wychowawcy na zakończenie roku;

            5) nagroda ufundowana przez radę rodziców;

            6) umieszczenie informacji o laureacie lub osobach wyróżnionych na stronie internetowej szkoły;

            7) prezentacja sylwetki ucznia na forum szkoły;

            8) puchary, medale, odznaki i dyplomy;

            9) Nagroda Specjalna Szkoły w kategorii za najlepsze wyniki w nauce, sportowiec roku oraz za działalność społeczną;

            10) Złota Odznaka

            11) stypendia naukowe;

            12) stypendia sportowe.

 1. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych nagród jednocześnie.

 

§ 44.

 

 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń klas IV-VIII otrzymuje na forum szkoły:

            1) świadectwo z czerwonym paskiem i nagrodę książkową za średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;

            2) stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen, których próg określany jest przez komisję stypendialną regulaminem każdego roku.

            3) Złotą Odznakę za średnią 5,0 i powyżej

 1. Wszyscy uczniowie klas I-III na koniec roku otrzymują dyplomy i nagrody, przy czym uczniowie klas III otrzymują je na forum szkoły.
 2. Uczniowie klas I-III za osiągnięcia w konkursach otrzymują dyplomy lub nagrody książkowe lub rzeczowe wręczane na forum szkoły.
 3. Za 100% frekwencję uczniowie klas I-VIII otrzymują dyplom i nagrodę książkową wręczane na forum szkoły.
 4. Za postawę społeczną, w tym działalność samorządową lub wolontariacką, uczniowie klas I-VIII otrzymują dyplom i nagrodę wręczane na forum szkoły.

 

§ 45.

 

 1. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic może wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej.
 2. Zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, w dniu, w którym uczeń otrzymał nagrodę.
 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzi:

            1) wicedyrektor odpowiedniego etapu edukacyjnego;

            2) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń;

            3) opiekun samorządu szkolnego, w przypadku nagrody za działalność samorządową lub wolontariacką;

            4) nauczyciel wychowania fizycznego, w przypadku nagrody sportowej;

            5) nauczyciel – członek komisji stypendialnej, w przypadku stypendium naukowego.

 1. Komisja analizuje dokonania ucznia i sprawdza zgodność z regulaminem przydzielania danej nagrody.
 2. Stanowisko komisji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej przekazywane jest uczniowi lub rodzicowi w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych od dnia zakończenia roku szkolnego.

 

§ 46.

 

 1. Za uchybianie obowiązkom, o których mowa w 41 uczeń może zostać ukarany,
  z zachowaniem gradacji kar, z zastrzeżeniem ust. 3, w poniższy sposób:

            1) ustne upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela;

            2) uchylono;

            3) pisemne upomnienie zamieszczone w dzienniku elektronicznym;

            4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły;

            5) pisemna nagana dyrektora szkoły.

 1. Przy braku skuteczności powyższych kar stosuje się jedną z poniższych:

            1) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do czasu poprawy zachowania, jeżeli uczeń uczestniczy w takich przedsięwzięciach;

            2) odebranie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym, jeżeli takie funkcje pełnił;

            3) obniżenie semestralnej lub rocznej oceny zachowania;

            4) przeniesienie ucznia do klasy równoległej;

            5) wyłączenie ucznia z udziału w imprezach klasowych, szkolnych, które są organizowane poza zajęciami obowiązkowymi i mają charakter nagrody dla klasy;

 1. W przypadku rażącego naruszenia prawa szkolnego polegającego w szczególności na:

            1) paleniu papierosów lub zażywaniu środków psychoaktywnych;

            2) przemocowym rozwiązywaniu problemów;

            3) uchylaniu się od realizacji obowiązku szkolnego;

            4) niszczeniu mienia szkoły;

            5) wulgarnym i aroganckim stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły,

            6) kary wymienione w ust. 2 stosuje się z pominięciem kar wymienionych w ust.1.

 1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 2. O wymierzonych karach informowani są rodzice.
 3. Od wymierzonej kary ujętej w ust.1 pkt 5 oraz w ust.2, rodzice mają prawo odwołania się, kierując podanie wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od otrzymania kary.
 4. Dyrektor wraz z zespołem wychowawczym klasy, do której uczęszcza ukarany uczeń, rozpatruje zasadność odwołania w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia podania i postanawia:

            1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

            2) zawiesić warunkowo wykonanie kary określając pisemnie warunki.

 

§ 47.

 

 1. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy także na pisemny wniosek rodziców,
  w przypadku trudności adaptacyjnych dziecka w danej klasie lub innych przyczyn, które nastąpiły w trakcie roku szkolnego.
 2. Decyzję o przeniesieniu na wniosek rodziców podejmuje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu zgłoszonych argumentów z uwzględnieniem możliwości szkoły pod kątem liczebności klasy, równomiernego podziału na chłopcy i dziewczynki, sytuacji wychowawczej w tej klasie.

 

§ 48.

 

 1. Szkoła ma obowiązek systematycznego informowania rodziców ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze o rodzaju problemów i wspólnego podejmowania środków zaradczych oraz informowania o konsekwencjach.
 2. Jeżeli podejmowane działania nie przynoszą zamierzonych efektów i uczeń wielokrotnie rażąco narusza prawo szkolne w sposób, o którym mowa w 45 ust.3 lub gdy ponadto:

            1) demoralizuje uczniów;

            2) swoją agresją zagraża bezpieczeństwu innych osób;

            3) dopuszcza się kradzieży.

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej występuje do kuratora oświaty
  z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły (art. 68 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. O wystąpieniu z wnioskiem, o którym mowa w ust.2 informowani są rodzice.

 

Rozdział 10

Zasady oceniania uczniów

§ 49.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza nazywane dalej semestrami.
 2. Każdy semestr kończy się oceną klasyfikacyjną:

            1) po pierwszym semestrze uczeń otrzymuje śródroczną ocenę klasyfikacyjną;

            2) po drugim semestrze uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną;

            3) po drugim semestrze w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. W klasach I-VIII w ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych nauczyciel ma możliwość stosowania elementów oceniania kształtującego.
 3. W klasach IV-VIII, obok obowiązującej skali, stosuje się śródroczną i roczną ocenę opisową zachowania.
 4. uchylony
 5. Ocenianie to proces gromadzenia informacji, istotny element procesu uczenia się i nauczania oraz wspierania go.
 6. Ocenianiu podlegają:

            1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

            2) zachowanie ucznia.

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne.
 2. W klasach I-VIII oceny z religii i etyki są ocenami cyfrowymi.
 3. W klasach I-VIII uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę ustala się roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, techniki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 49 a.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

            1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
            2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
            3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
            4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
            5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

            1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
            2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
            3) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
            4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
            5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
            6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
            7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
            8) ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające  z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, a w szczególności:

 1. wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania najwyższego wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  b. umiejętności komunikacyjne:

                                    – komunikacja słowna,
                                    – wyszukiwanie i analizowanie informacji,
                                    – posługiwanie się technologią informacyjną;

 1. umiejętności społeczne:

                                    – przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
                                    – współpracę w grupie,
                                    – umiejętność dyskusji i obrony własnego stanowiska;

 1. postawy:

                                    – radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
                                    – motywację do działań aktywnych i twórczych w trakcie nauki wszystkich przedmiotów,
                                    – poczucie własnej wartości i akceptowanie postaw i poglądów innych.

 

§ 49 b.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

            1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
            2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
            3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

            1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
            2) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
            3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 1. Zakres wymagań i kryteria oceniania znajdują się u wychowawcy klasy oraz nauczyciela danego przedmiotu.
 2. Rodzice/opiekunowie zapoznanie się z wymaganiami i kryteriami ocen potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej; ewentualnie pisemnej, gdy wpłynie podanie do dyrektora szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 6. Komplet wymagań edukacyjnych znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

§ 49 c.

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 48 b. ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

            1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
            2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
            3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

            4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 1. Treść wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Informacje o wymaganiach edukacyjnych nauczyciele dostarczają do sekretariatu szkoły, biblioteki szkolnej oraz przekazują wychowawcy ucznia. Dokumentacja z zakresu dostosowań wymagań edukacyjnych znajduje się w sekretariacie szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 49 d.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, jeżeli zajęcia edukacyjne w danym dniu rozpoczyna lub kończy wychowaniem fizycznym, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony do domu.
 5. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężoną niepełnosprawnością lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia,  bez potrzeby dostarczania dodatkowych zaświadczeń.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

§ 49 e.

 

 1. W Szkole Podstawowej nr 392 obowiązują dwa semestry. Dokładny czas ich rozpoczęcia
  i zakończenia skorelowany jest z zapisami rozporządzenia w sprawie organizacji danego roku szkolnego.
 2. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza termin zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej:

             1) semestr pierwszy (od września do stycznia) – kończy się klasyfikacją śródroczną,

             2) semestr drugi (od lutego do czerwca) – kończy się klasyfikacją roczną.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w § 48 f. – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii  nauczyciela wspomagającego kształcenie integracyjne, o których mowa w odrębnych przepisach.
 3. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
  z powodu dłuższej nieobecności w pracy, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu i pedagog szkolny.
 4. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę  zachowania wystawia zespół nauczycieli
  w składzie: nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy na czas jego nieobecności, pedagog szkolny dwóch nauczycieli przedmiotów, na podstawie ocen zachowania wystawionych przez uczących nauczycieli w klasie.
 5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych
  w statucie szkoły.
 7. Sformułowanie i wpisanie do dziennika lekcyjnego ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
  i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowaniem rocznym.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia.
 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 11. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, należy poinformować w sposób pisemny jego rodziców (opiekunów prawnych) na ostatnim zebraniu z rodzicami przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 49 f.

 

§ 49 f.1. uchylono§ 49 f.1.1.

 

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom
  i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań dla
  I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
  z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Informacje o osiągnięciach ucznia gromadzone są w:

            1) dzienniku elektronicznym;

            2) kartach osiągnięć ucznia;

            3) zbiorach wytworów ucznia (np. prace klasowe, kartkówki i inne).

 1. Ocenianie bieżące dokonywane jest systematycznie podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 2. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się następujące formy oceny:

            1) niewerbalne – za pomocą mimiki i gestu;

            2) werbalne – ustne i pisemne.

 1. Powyższe formy oceny mogą być wzmacniane ustalonymi przez nauczyciela w danej klasie elementami graficznymi np. naklejkami, pieczątkami itp.
 2. W ocenianiu bieżącym nauczyciel ma możliwość stosowania elementów oceniania kształtującego w celu podniesienia efektywności nauczania.
 3. W dzienniku elektronicznym oceny bieżące odnotowywane są za pomocą symboli cyfrowych
  w skali: 1p. – 6p., wg następujących kryteriów:

            1) 6p. otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
w podstawie programowej i biegle się nimi posługuje.  Wykonuje zadania o wyższym stopniu trudności, proponując śmiałe i twórcze rozwiązania problemów.

            2) 5 p. otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
w podstawie programowej. Rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności posługując się nabytymi umiejętnościami.

            3) 4 p. otrzymuje uczeń, który w znacznym zakresie opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności.

            4) 3 p. otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe widomości i umiejętności określone
w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, które często pojawiają się
w procesie kształcenia.

            5) 2 p. otrzymuje uczeń, który ma trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma duże braki, ale nie przekreślają one możliwości zdobycia podstawowej wiedzy w ciągu dalszego kształcenia. Samodzielnie wykonuje zadania
o niewielkim stopniu trudności.

6) 1 p. otrzymuje uczeń, który mimo wsparcia i pomocy nauczyciela nie opanował podstawowych i koniecznych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Poziom osiągnięć edukacyjnych utrudnia kontynuowanie nauki.

 1. Dla zapisu cyfrowego prac punktowanych stosuje się następującą skalę procentową:

100% – 95% –     6 p.

95% – 85%    –     5 p.

84% – 70%    –     4 p.

69% – 50%    –     3 p.

49% – 35%    –     2 p.

34% – 0%      –     1 p.

 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku /+/, który zwiększa wartość oceny oraz znaku /-/, który zmniejsza wartość oceny.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
  w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez np.: indywidualne konsultacje dla ucznia, zajęcia wyrównawcze, objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
  O sposobach i formach pomocy nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Podczas sprawdzianów pisemnych zabrania się stosowania prze uczniów długopisów ścieralnych.

§ 49 f.2.

 

 1. W klasach IV – VIII ocenianie bieżące i śródroczne oraz roczne klasyfikowanie ustala się według następującej skali ocen :

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku /+/, który zwiększa wartość oceny oraz znaku /–/, który zmniejsza wartość oceny.
 2. Stopnie śródroczne oraz roczne w dzienniku elektronicznym oraz na świadectwie wpisuje się bez znaków /+/ i /–/.
 3. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda ocen cząstkowych z zaznaczeniem działu programowego lub zakresu wiadomości przy pisemnych formach.
 4. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

            1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
            2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
            3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
            4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
            5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację;
            6) zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna okresowa  lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6. Wprowadza się następujące skróty literowe dla obowiązujących stopni szkolnych (nie stosuje się ich przy wystawianiu ocen rocznych):

celujący – cel

bardzo dobry – bdb

dobry – db

dostateczny – dst

dopuszczający – dop

niedostateczny – ndst

 1. Dla oceny sprawdzianów pisemnych i prac klasowych punktowanych stosuje się następującą skalę procentową:

95% – 100% – celujący
85% – 94% – bardzo dobry
70% – 84% – dobry
50% – 69% – dostateczny
35% – 49% – dopuszczający
0% – 34% – niedostateczny

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria są jako całość najbliższe jego sprawdzonym osiągnięciom), uwzględniając:

            1) podstawę programową;
            2) możliwości intelektualne ucznia;
            3) zaangażowanie podczas lekcji;
            4) systematyczność;
            5) aktywność;
            6) samodzielność przy zdobywaniu wiedzy;
            7) umiejętności;
            8) postępy.

 1. Prace pisane długopisem ścieralnym lub ołówkiem nie będą sprawdzane.
 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

            1) stopień celujący otrzymuje uczeń który:
                        a. posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej.
                        b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
                        c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu szkolnym, dzielnicowym, wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
            2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
                        a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
                        b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łącząc wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach oraz
                        c. posiada umiejętność wnioskowania i uzasadniania swojego zdania,
                        d. z łatwością posługuje się słownictwem związanym z daną dziedziną wiedzy, poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi.
            3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
                        a. opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz
                        b. poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) problemy typowe.
            4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
                        a. opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
                        b. posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.
            5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
                        a. ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają dalsze kształcenie,
                        b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

            6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
                        a. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, najważniejszych w uczeniu się danego przedmiotu,
                        b. braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu i powodują brak umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności.

 1. Oceny roczne i śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności (w następujących przedmiotach: wychowanie fizyczne, plastyka i zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, muzyka – także zaangażowanie ucznia) z co najmniej trzech wymienionych form aktywności:

            1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
            2) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, pokazów;
            3) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników, przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń;
            4) ustne odpowiedzi na lekcji;
            5) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
            6) uchylono;
            7) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych.

 1. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. Nie jest średnią arytmetyczną, a średnią ważoną obliczaną według wzoru: (średnia ważona)  = (ocena * jej waga) / (suma wag)
 2. Oceny cząstkowe uczniowie otrzymują za:

sprawdziany (testy) i prace klasowe – waga 5

odpowiedzi ustne – waga 3

kartkówki – waga 3

konkursy zewnętrzne i wewnętrzne – waga 3

aktywność na lekcji – waga 2

egzaminy próbne – waga 0

testy kompetencji – waga 0

oraz inne ustalone przez nauczyciela.

 1. Ocenę roczną wystawia nauczyciel na podstawie wyników za oba semestry.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
  w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez np.: indywidualne konsultacje dla ucznia, zajęcia wyrównawcze, objęcie ucznia pomocą psychologa, pedagoga, reedukatora, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia. O sposobach nadrobienia braków nauczyciel powinien poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone 3 sprawdziany (testy) lub prace klasowe,
  a w ciągu dnia tylko jeden sprawdzian (test) lub praca klasowa. Zastrzeżenia te nie obowiązują, jeśli termin sprawdzianu był zmieniany na prośbę uczniów.
 4. Nauczyciel nie może przeprowadzić następnego pisemnego sprawdzianu wiadomości, jeżeli poprzedni nie został oceniony i omówiony.
 5. Nauczyciel informuje uczniów minimum na tydzień przed pracą pisemną (testem, sprawdzianem, pracą klasową) o obowiązujących treściach programowych do powtórzenia oraz terminie pracy. Informację o planowanej pracy pisemnej wpisuje do dziennika lekcyjnego i Librusa.
 6. Prace klasowe, sprawdziany (testy) są obowiązkowe. Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej, pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy
  w wyznaczonym terminie (jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie), nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny.
 7. Prace uczniów na zajęciach edukacyjnych: plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, muzyka, informatyka i wychowanie fizyczne nauczyciel ocenia na bieżąco w czasie zajęć.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.
 9. Częstotliwość oceniania bieżącego uzależniona jest od liczby godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu.
 10. Liczbę nieprzygotowań do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu.
 11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

§ 49 g.

 

 1. Jeżeli uczeń przyszedł do szkoły, a został zwolniony przez rodziców z kilku lekcji lub został oddelegowany do innych zajęć szkolnych, wówczas przepisuje notatki, uzupełnia ćwiczenia i sam opanowuje wiadomości i umiejętności z tych lekcji.

.2. Jeżeli uczeń jest nieobecny nie więcej niż tydzień, wówczas uzupełnia notatki, ćwiczenia oraz wiadomości ze wszystkich lekcji, na których był nieobecny. Termin uzupełnienia braków uzgadnia z nauczycielami.

 1. Jeżeli uczeń jest nieobecny dwa tygodnie i dłużej, wówczas uzgadnia z nauczycielami zakres materiału, sposób uzupełnienia najważniejszych wiadomości i umiejętności oraz termin ich uzupełnienia.
 2. Nieobecności nieusprawiedliwione będą brane pod uwagę przez wychowawcę klasy przy ustalaniu oceny zachowania.
 3. Uczeń „nowy” w klasie:

            1) w szkole istnieje dla ucznia, który przyszedł do klasy z innej szkoły, „okres ochronny” trwający dwa tygodnie;
            2) przez „ okres ochronny” należy rozumieć pomoc uczniowi i niewystawianie ocen niedostatecznych.

§ 49 h.

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen bieżących (cząstkowych). Oceny niedostateczne uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela.
 2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu oraz pracy klasowej, a formę i termin poprawy ustala z nauczycielem przedmiotu. Uczeń ma możliwość poprawienia pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni od daty oddania ocenionej pracy/ sprawdzianu.
 3. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę tylko raz.
 4. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do jej poprawy.
 5. Poprawa każdej oceny ma taką samą wagę jak ocena pierwotna.
 6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I semestr, jest zobowiązany do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
 7. Uczeń, który nie uzupełnił wiedzy i umiejętności (nie poprawił oceny niedostatecznej) z zakresu I semestru jest zobligowany do napisania sprawdzianu na uzupełnienie wiedzy.

 

§ 49 i.

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

            1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
            2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
            3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

 1. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasy, samooceny ucznia oraz opinii nauczycieli i pracowników szkoły.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 5. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Wychowawca jest zobowiązany podać propozycje ocen zachowania do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) podczas ostatniego zebrania z rodzicami przed radą klasyfikacyjną.
 7. O ocenie niższej od poprawnej – nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani na 14 dni przed klasyfikacją semestralną oraz na 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego w formie  pisemnej w zeszycie wychowawczym przez wychowawcę klasy.
 8. W przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) na rozmowie u wychowawcy podczas dnia otwartego niniejszą informację wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania podany przez rodziców
  w dokumentach szkoły.
 9. W przypadku rażącego naruszenia kryteriów oceniania zachowania wychowawca na wniosek Rady Pedagogicznej może obniżyć ocenę zachowania nawet do nagannej po uprzednim powiadomieniu i rozmowie z uczniem, rodzicami (opiekunami prawnymi) bez zachowania terminu podanego w ust. 10.
 10. W przypadku naprawienia wyrządzonych szkód i wyraźnej zmiany postawy, jednorazowy incydent może nie być wzięty pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania – o ile nie stanowiło to dla kogokolwiek zagrożenia życia i zdrowia.
 11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zgodnie z §48 l.).
 12. Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania jeśli świadomie i bez uzasadnionej przyczyny nie bierze udziału w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych organizowanych poza szkołą, ale
  w godzinach zajęć lekcyjnych.
 13. Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania jeśli świadomie i bez uzasadnionej przyczyny opuszcza zajęcia przynajmniej jednego przedmiotu.
 14. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

            1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
                        a. aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,
                        b. frekwencja (punktualność, nieobecności, spóźnienia, samowolne opuszczanie zajęć, wagary),
                        c. dyscyplina na lekcji (w tym poszanowanie prawa do nauki innych uczniów),
                        d. praca na miarę możliwości,
                        e. poszanowanie mienia szkoły,
                        f. wykonywanie poleceń nauczyciela,
                        g. przestrzeganie regulaminu szkoły z uwzględnieniem regulaminów pracowni,
                        h. wykonywanie powierzonych zadań,
                        i. przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole.
            2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
                        a. praca w Samorządzie Uczniowskim,
                        b. praca w samorządzie klasowym,
                        c. pomoc koleżeńska,
                        d. aktywny udział w imprezach i uroczystościach klasowych,
                        e. aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
            3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:
                        a. występowanie w stroju galowym podczas uroczystości i innych ważnych wydarzeń szkolnych oraz pozaszkolnych,
                        b. nienaganne zachowanie w czasie uroczystości i innych ważnych wydarzeń szkolnych oraz pozaszkolnych,
                        c. nienaganne zachowanie podczas wycieczek szkolnych (wyjazdów integracyjnych).
            4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:
                        a. dbałość o własną kultura języka,
                        b. reagowanie na przejawy wulgaryzmów u innych.
            5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
                        a. dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
                        b. dbałość o zdrowie (w tym nie zażywanie używek takich jak: alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze),
                        c. dbałość o racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu, sprzętu multimedialnego.
                        d. dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (estetyka, czystość i higiena) własną
i otoczenia.
            6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

            7) Okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

 

OCENA WZOROWA – Uczeń:

            1) w pełni przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
            2) zawsze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły zgodnie z ustalonymi terminami;
            3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
            4) jest zawsze punktualny, nie spóźnia się na zajęcia;
            5) jest zawsze przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
            6) jest inicjatorem działań na rzecz klasy i szkoły; wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy i szkoły (konkursy, apele, uroczystości klasowe i szkolne);
            7) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, zawsze chętnie służy pomocą, potrafi współpracować w grupie;
            8) wyróżnia się taktem i wysoką kulturą osobistą w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
            9) zawsze reaguje na niewłaściwe zachowanie, nie ulega złym wpływom, jego zachowanie jest wzorem dla innych;
            10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
            12) bezwzględnie przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu szkole;
            13) dba o swój schludny wygląd; podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy;
            14) nie ma uwag w zeszycie wychowawczym;
            15) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; ma osiągnięcia w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych;
            16) jest twórczy, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.

 

OCENA BARDZO DOBRA – Uczeń:

            1) w pełni przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
            2) wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły zgodnie z ustalonymi terminami;
            3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
            4) jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia;
            5) jest zawsze przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
            6) wykazuje chęć i aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły (konkursy, apele, uroczystości klasowe i szkolne);
            7) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie służy pomocą; potrafi współpracować
w grupie;

            8) dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
            9) prawidłowo reaguje na dostrzeżone przejawy niewłaściwych zachowań, postępuje uczciwie, nie ulega złym wpływom;
            10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
            12) przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole;
            13) dba o swój schludny wygląd; podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy;
            14) nie ma uwag w zeszycie wychowawczym;
            15) chętnie i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; bierze udział w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych;
            16) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.

 

OCENA DOBRA – Uczeń:

            1) przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących
w szkole;
            2) wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (zmienia obuwie);
            3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
            4) sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
            5) jest przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
            6) bierze udział w życiu klasy i szkoły (podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy/szkoły);
            7) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, potrafi współpracować w grupie;
            8) dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
            9) prawidłowo reaguje na niestosowne zachowanie na terenie szkoły, nie ulega złym wpływom;
            10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne; potrafi naprawić wyrządzone szkody;
            12) prawie zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole;
            13) wygląda schludnie, ubiera się stosownie do okoliczności; pamięta o stroju galowym
w czasie uroczystości szkolnych;
            14) zdarzają się nieliczne uwagi w zeszycie wychowawczym;
            15) czasem reprezentuje szkołę na zewnątrz; czasami bierze udział w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

 

OCENA POPRAWNA – Uczeń:

            1) przestrzega najważniejszych zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
            2) na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (zmienia obuwie);
            3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma większość nieobecności usprawiedliwionych;
            4) czasem spóźnia się na zajęcia;
            5) na ogół  jest przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
            6) pracuje na polecenie nauczyciela na rzecz klasy/szkoły;
            7) jest koleżeński i kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom
i pracownikom szkoły; rzadko popada w konflikty z uczniami;
            8) stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych;
            9) reaguje na niestosowne zachowanie na terenie szkoły;
            10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne; naprawia wyrządzone szkoły;
            12) czasami nie przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole;
            13) ubiera się stosownie do okoliczności; pamięta o stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych;
            14) zdarzają się uwagi w zeszycie wychowawczym;
            15) zdarza mu się reprezentować szkołę na zewnątrz; czasami bierze udział
w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA – Uczeń:

            1) często nie przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
            2) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (nie zmienia obuwia);
            3) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
            4) bardzo często spóźnia się na zajęcia;
            5) bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji;
            6) odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;
            7) jest niekoleżeński; swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, rozprasza uwagę innych; uczestniczy w kłótniach i konfliktach; często popada w konflikty z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły;
            8) jest niekulturalny, nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych; używa wulgaryzmów;
            9) bywa agresywny wobec rówieśników i osób dorosłych; jest inicjatorem sytuacji konfliktowych;
            10) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            11) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub często lekceważy niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwrócone uwagi;
            12) samowolnie opuszcza teren szkoły;

            13) zaśmieca klasę/szkołę; niszczy mienie szkolne i prywatne;
            14) łamie zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
            15) ubiera się niestosownie do okoliczności; zapomina o stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych;
            16) ma uwagi w zeszycie wychowawczym/Librusie świadczące o wielokrotnym
i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; nie wykazuje pozytywnych zmian postawy pomimo podjętych działań wychowawczych;
            17) nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; nie bierze udziału w konkursach/ zawodach;

            18) stosuje używki, środki odurzające lub znajduje się pod ich wpływem;

            19) jest nieklasyfikowany nawet z 1 przedmiotu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

OCENA NAGANNA – Uczeń:

            1) nagminnie nie przestrzega najważniejszych zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
            2) lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły (nie zmienia obuwia);
            3) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
            4) stale spóźnia się na zajęcia;
            5) niemal zawsze jest nieprzygotowany do lekcji;
            6) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;
            7) jest niekoleżeński; swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, rozprasza uwagę innych; prowokuje i uczestniczy w kłótniach i konfliktach; często popada w konflikty z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły;
            8) jest niekulturalny, nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników
i dorosłych; używa wulgaryzmów;
            9) stosuje agresję słowną i fizyczną; wykorzystuje swoją przewagę fizyczną i znęca się nad innymi (przemoc fizyczna i psychiczna); wywiera negatywny wpływ na kolegów (namawia do złego, szantażuje);
            10) dopuszcza się zachowań sprzecznych z prawem (kradzieże, posiadanie/zażywanie środków odurzających, wyłudzanie pieniędzy, bójki, cyberprzemoc, itp.);
            11) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
            12) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo; nie reaguje na zwracane uwagi;
            13) samowolnie opuszcza teren szkoły;
            14) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
            15) świadomie i złośliwie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne;
            16) bezwzględnie, świadomie i z premedytacją łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć;
            17) ubiera się niestosownie do okoliczności; nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych;
            18) ma liczne uwagi w zeszycie wychowawcy/Librusie świadczące o wielokrotnym
i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; nie wykazuje pozytywnych zmian postawy pomimo podjętych działań wychowawczych;
            19) nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; nie bierze udziału w konkursach.

 

§ 49 j.

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z powodu określonej w ust. 1 absencji.
  3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, lecz wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy  szkoły.
  5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
  7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin  ma formę zadań praktycznych.
  8. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
  9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły  nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza  szkoła. W skład komisji wchodzą:

            1) Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;
            2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
  13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona
  i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem ust. 16.
  16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 49 k.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. W skład komisji wchodzą:

            1) Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;
            2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
            3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
  w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

10 Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 49 k.1.

 

 1. Nauczyciel ma prawo obniżyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń, po otrzymaniu informacji o niej, zaprzestał spełniania wymagań na tę ocenę.
 2. Obniżona ocena nie może być niższa niż o jeden stopień od przewidywanej.

Obniżenie oceny nauczyciel konsultuje z innym nauczycielem prowadzącym takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Z konsultacji sporządza się protokół.
 2. Informację o obniżeniu oceny przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym).

 

§ 49 k.2.

 

 1. Wychowawca ma prawo obniżyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli uczeń, po otrzymaniu informacji o niej, zaprzestał spełniania wymagań na tę ocenę.
 2. Obniżona ocena nie może być niższa niż o jeden stopień od przewidywanej z wyłączeniem §11 ust. 12.
 3. Obniżenie oceny zachowania wychowawca konsultuje z Radą Pedagogiczną.
 4. Z konsultacji sporządza się protokół.
 5. O obniżeniu oceny przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym).

 

 

 

§ 49 l.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ostatniego zebrania z rodzicami przed radą klasyfikacyjną. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
 2. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega, z zastrzeżeniem, że ocena nie może być wyższa niż o jeden stopień od przewidywanej oceny rocznej i wystawionej oceny śródrocznej.
 3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona lub obniżona w przypadku zaistnienia nowych okoliczności.
 5. Jednorazowy incydent/wykroczenie (pobicie, znajdowanie się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu) na terenie szkoły nie pozwala na podwyższenie oceny zachowania.
 6. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym analizuje zaistniałe okoliczności przedstawione we wniosku i kryteria wymagań na daną ocenę zachowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy, o czym informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 7. W przypadku akceptacji wniosku, wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać wnioskowaną ocenę zachowania.
  I tak:

            1) warunkiem koniecznym jest 100% frekwencja na zajęciach szkolnych do końca roku
(z wyłączeniem sytuacji losowych) oraz przestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów (brak spóźnień, uwag, itp.).
            2) spełnienie co najmniej dwóch z poniższych warunków:

 1. udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce,
 2. aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej i klasowej,

                        c wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą i dyrektorem,

 1. przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej,
 2. przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję wychowawczą w swojej klasie,
 3. prace na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, wyznaczonych przez wychowawcę.

 

§ 49 m.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 49 n.

 

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

            1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
            2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
            3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 48 f. według pełnej skali ocen.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 48 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora, nie później niż do końca sierpnia.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.

 

§ 49 o.

 

 1. Uczeń kończy szkołę:

            1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
            2) jeżeli przystąpił do wszystkich części egzaminu ósmoklasisty.

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 49 p.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem.
 5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, przyznawane jest stypendium naukowe.
 7. Uczniowie uczestniczący systematycznie na zajęcia szkolne i posiadający 100% frekwencję otrzymują dyplom i nagrodę książkową.

 

§ 49 r.

 

 1. Zasady oceniania mogą ulec zmianie w wyniku ewaluacji lub zmian w przepisach.
 2. Do przeprowadzenia ewaluacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Zadaniową.
 3. Komisja zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat działającego systemu oceniania.
 4. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Komisja przedstawia uwagi i wnioski oraz proponuje zmiany, które opiniuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

§ 49 s.

 

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania.
 2. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do dostosowania się i przestrzegania ujętych zapisów.

 

Rozdział 11

§ 50-53 uchylone

 

Rozdział 11a

§ 53 a-e uchylone

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 54.

 

1.Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.

 1. Zmiany w statucie są wprowadzane w drodze uchwały rady pedagogicznej.
 2. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

§ 55.

 

 1. Dyrektor szkoły określi w drodze zarządzenia procedury i zasady funkcjonowania szkoły będące uszczegółowieniem zapisów niniejszego statutu.
 2. Do procedur i zasad, o których mowa w ust.1 należą:

            1) zasady bezpiecznego pobytu uczniów w szkole;

            2) zasady dyżurów nauczycieli;

            3) zasady organizowania i przydzielania zastępstw doraźnych;

            4) zasady współpracy z rodzicami;

            5) procedura udzielania uczniom pomocy przedlekarskiej;

            6) procedura postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego;

            7) procedura organizacji wycieczek szkolnych;

            8) procedura postępowania w przypadku wszawicy w szkole;

            9) procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu;

            10) procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

            11) procedura organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 392 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. W szkole obowiązują regulaminy:

            1) rady pedagogicznej;

            2) samorządu uczniowskiego;

            3) rady rodziców;

            4) świetlicy;

            5) stołówki;

            6) biblioteki;

            7) pracowni komputerowej;

            8) pracowni fizycznej;

            9) pracowni chemicznej;

            10) pracowni językowej;

            11) korzystania z boiska szkolnego;

            12) korzystania z placu zabaw;

            13) korzystania z sali gimnastycznej;

            14) korzystania z szatni;

            15) pracy;

            16) przyznawania dodatku motywacyjnego;

            17) wynagradzania pracowników niepedagogicznych;

            18) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

            19) rekrutacji do szkoły.

 1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie ust.2 i ust. 3.

 

§ 56.

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Obsługę finansowo – księgową zapewnia organ prowadzący.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 57.

 

 1. Zmiana w statucie obowiązuje od 17 czerwca 2024 roku.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content