Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej
nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
w Warszawie

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Art. 1

 

 Szkoła Podstawowa nr 392 w Warszawie, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla uczniów, działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943,
  z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
 5. statutu Szkoły.
 1. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie, przy al. Wojska Polskiego 1a.
 2. Szkoła nosi imię Jana Bytnara ps.”Rudy”.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Administratorem danych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w Placówce) jest dyrektor szkoły.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia w szkole został wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami placówki oraz terenem wokół niej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 • Stosowanie monitoringu poprzedzone zostało konsultacjami z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 • Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni*.
 • */chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w pkt.. 1 i nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostały zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób – w takiej sytuacji należy wymienić te pomieszczenia i obszary/.
 • Nagrania z kamer monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają wcześniejszemu nadpisaniu nowymi zapisami.
 • W przypadku w którym nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa termin wskazany w pkt.4 może ulec przedłużeniu, a Pracodawca może je udostępnić jedynie organom do tego uprawnionym (np. Policja, Sąd).
 • Uczniowie i pracownicy informowani są o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej Placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.
 • Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny, za pomocą odpowiednich piktogramów.

 

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 392;
  2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 392;
  3. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców także opiekunów prawnych uczniów szkoły wskazanej w §1.1;
  4. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły wskazanej w §1.1;
  5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły wskazanej w §1.1;
  6. Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole wskazanej w §1.1;
  7. oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający w Szkole Podstawowej nr 392;
  8. dzieciach – należy przez to rozumieć również wychowanków oddziału przedszkolnego, o którym mowa w §1.6 pkt 7;
  9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawa;
  10. organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

Art. 2

 

 Celem szkoły jest w szczególności:

 1. nauczanie rozumiane jako wprowadzanie uczniów w świat wiedzy z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji
  i możliwości psychofizycznych w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, które umożliwia ukończenie szkoły i dalsze kształcenie;
 2. wychowywanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej przygotowujące do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 1. Do zadań szkoły w szczególności należy:
  1. wyposażenie uczniów w wiedzę stosownie do ich rozwoju, zdolności i możliwości;
  2. wspomaganie rozwoju każdego ucznia;
  3. przygotowanie uczniów do nauki w szkole ponadpodstawowej;
  4. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
  5. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;
  6. zapewnienie funkcji opiekuńczej;
  7. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  8. wychowywanie w oparciu o uniwersalne zasady etyki z poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości, w poczuciu miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
  9. wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
  10. zapewnienie uczniom warunków niezbędnych do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, fizycznego i społecznego.
 2. Sposoby realizacji celów i zadań:
  1. organizowanie zajęć zgodnie z ramowym planem nauczania;
  2. realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego;
  3. realizowanie w ramach zajęć szkolnych szkolenia sportowego zgodnego
   z programami szkolenia sportowego zatwierdzonymi przez właściwego ministra;
  4. umożliwianie uczniom zgłębiania wiedzy i poznawania otaczającego świata poprzez urozmaicanie procesu edukacji;
  5. realizację innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych lub organizacyjnych;
  6. organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  7. umożliwienie realizacji indywidualnego toku, programu nauczania;
  8. organizowanie zajęć religii i etyki;
  9. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
   1. diagnozę potrzeb i możliwości uczniów,
   2. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
   3. organizowanie zajęć specjalistycznych,
   4. organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających zainteresowania i innych zajęć zgodnie z potrzebami dziecka,
   5. realizowanie zaleceń poradni psychologicznej,
   6. udzielanie porad, konsultacji uczniom, rodzicom, nauczycielom,
  10. podejmowanie działań w zakresie pomocy socjalnej;
  11. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez dostosowanie warunków nauki i umożliwienie uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;
  12. sprawowanie pozalekcyjnej opieki nad uczniami poprzez zajęcia świetlicowe;
  13. realizowanie działań ujętych w Programie wychowawczo – profilaktycznym;
  14. uwzględnianie roli rodziców w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci oraz zachęcanie do współuczestniczenia w życiu szkoły;
  15. respektowanie przepisów bezpieczeństwa w szkole i podczas działań pozaszkolnych;
  16. stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez między innymi:
   1. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z nich wynikających,
   2. uczestniczenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego,
   3. uzupełnianie i unowocześnianie bazy szkoły.
  17. respektowanie kompetencji organów szkoły.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

Art. 3

 

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.

 

Art. 4

 

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
  7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  9. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  10. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  12. współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko
   i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
 3. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 4. Dyrektor szkoły pełni zadania administratora danych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Art. 5

 

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  2. na zakończenie każdego semestru roku szkolnego w związku z klasyfikowaniem
   i promowaniem uczniów;
  3. po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
  4. w miarę potrzeb wynikających z bieżącej pracy szkoły;
  5. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego;
  6. na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej:
  1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
  2. Protokoły zebrań rady pedagogicznej sporządza się w formie papierowej pismem komputerowym.
  3. Każda strona protokołu jest numerowana i opatrzona parafami dyrektora szkoły oraz protokolanta.
  4. Po sporządzeniu protokołu opatruje się go podpisem dyrektora szkoły oraz protokolanta.
  5. Protokół posiedzenia rady pedagogicznej jest sporządzany w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia.
  6. Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo do zapoznania się z protokołem
   i wniesienia poprawek lub uzupełnień. W tym celu jest on udostępniany
   w sekretariacie szkoły.
  7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu zgłasza się na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem zebrania rady pedagogicznej, na której protokół ma być zatwierdzony.
  8. Rada przyjmuje poprawki i uzupełnienia do protokołu w drodze głosowania. Zostają one ujęte w tzw. protokół rozbieżności, który dołącza się do protokołu kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej.
  9. Rada pedagogiczna zatwierdza większością głosów protokół zasadniczo
   na następnym zebraniu, chyba że tryb pracy to uniemożliwi. W takim przypadku protokół jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu.
  10. Protokoły wraz załącznikami (w tym uchwałami) z danego roku szkolnego
   są archiwizowane.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

Art. 6

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole
   po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 3. Rada pedagogiczna ponadto:
  1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze
   w szkole;
  2. przygotowuje projekt statutu lub jego zmian;
  3. wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 82.2 ustawy prawo oświatowe:
 4. uchwala statut;
 5. może występować do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskami
  o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 

Art. 7

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu z danej rady), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę (m. st. Warszawy), Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły, które mogą pochodzić:
  1. z dobrowolnych składek rodziców;
  2. z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji;
  3. dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców.
 6. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w art.7 ust.4,
  z uwzględnieniem:

  1. indywidualnej pomocy finansowej udzielanej dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej;
  2. dofinansowania imprez klasowych, wycieczek;
  3. dofinansowania imprez szkolnych, konkursów o charakterze ogólnoszkolnym;
  4. dofinansowania działalności organizacji szkolnych;
  5. finansowania nagród rzeczowych dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach;
  6. doposażania szkoły.

Art. 8

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Art. 9

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W ramach struktur samorządu działa:
 • samorząd klas I-III;
 • samorząd klas IV-VIII.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Art. 10

 1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymiw porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd w realizacji działań z zakresu wolontariatu współpracuje z radą wolontariatu, o której mowa w art.22 ust.2.

 

Art. 11

 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością szkoły.
 2. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach posiadanych kompetencji ustawowych.
 3. Współpraca między organami szkoły oparta jest na wzajemnym szacunku, zaufaniu
  i poczuciu współodpowiedzialności za szkołę.
 4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów
  w celu wymiany poglądów, informacji czy też wspólnych ustaleń i decyzji.
 5. Organy szkoły mogą występować na piśmie do innego organu w sprawach wynikających z jego kompetencji lub w innych sprawach szkolnych, które uznają za istotne.
 6. Organy są zobowiązane do odpowiedzi na złożone pismo w terminie do 14 dni.
 7. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor szkoły.
 8. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły, obowiązuje zasada dążenia do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły przy pomocy:
 • rozmów, dyskusji, negocjacji,
 • Komisji Rozjemczej zwanej dalej komisją, w przypadku braku porozumienia
  z zastosowaniem rozwiązań ujętych w ust.6 pkt 1.
 1. Organ wnoszący o rozstrzygnięcie sporu składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji spornej, wraz z opisem sytuacji.
 2. Dyrektor organizuje spotkanie stron w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku
  i podejmuje rozwiązanie sporu w trybie przewidzianym w ust.6 pkt 1.
 3. W przypadku braku uzyskania porozumienia powoływana jest komisja rozjemcza
  w terminie kolejnych 7 dni w składzie:
 • konflikt dyrektor szkoły- rada rodziców:
 1. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,
 2. dwóch przedstawicieli rady rodziców,
 3. wicedyrektor,
 • konflikt dyrektor szkoły – rada pedagogiczna:
 1. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej
 2. dwóch przedstawicieli rady rodziców,
 3. wicedyrektor,
 • konflikt dyrektor szkoły – samorząd uczniowski:
 1. pedagog szkolny,
 2. opiekun samorządu szkolnego,
 3. wicedyrektor,
 • konflikt rada pedagogiczna – rada rodziców:
 1. dyrektor szkoły
 2. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,
 3. dwóch przedstawicieli rady rodziców,
 • konflikt samorząd uczniowski – rada pedagogiczna:
 1. dyrektor szkoły,
 2. pedagog szkolny,
 3. opiekun samorządu uczniowskiego,
 4. przedstawiciel rady rodziców.
 5. Strony sporu są obowiązane uczestniczyć w posiedzeniach komisji rozjemczej.
 6. Posiedzenia komisji rozjemczej odbywają się także w sytuacji, gdy jest obecna tylko jedna ze stron sporu, a druga nie zgłosiła braku możliwości uczestniczenia.
 7. Komisja w obecności stron konfliktu dochodzi do ostatecznych rozwiązań.
 8. Stronom konfliktu przysługuje prawo do odwołania się do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły


Art. 12

 

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII:
 • I etap edukacyjny – klasy I – III;
 • II etap edukacyjny – klasy IV-VIII.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego o ile właściwy organ nie zadecyduje inaczej.
 2. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w rozdziale 11.
 3. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

 

Art. 13

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6 – letnie, w stosunku do których, na wniosek rodziców wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
 2. Szkoła przeprowadza rekrutację z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań prowadzonego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 3. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem, o którym mowa w ust.2, jest prowadzone zgodnie z ustalanymi corocznie w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia rekrutacji.
 4. Zasady, terminy i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny są zamieszczane
  na stronie internetowej szkoły w Regulaminie rekrutacji.
 5. Do szkoły w trakcie roku szkolnego przyjmuje się:
 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
 • na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na podstawie decyzji dyrektora, jeśli:
 1. szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
 2. w przypadku realizacji przez kandydata obowiązku szkolnego w innej szkole – osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia są na wysokim poziomie,
 3. do klasy sportowej po przejściu próby sprawnościowej, z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 4. Uczniów cudzoziemców przyjmuje się do szkoły na takich samych warunkach
  i w takim samym trybie jak obywateli polskich.
 5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukończyli klasę, dany etap edukacyjny za granicą – na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada.

 

Art. 14

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, a w klasach sportowych nauczyciel wychowawca i trener.
 3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, jeżeli nie ma umotywowanych zastrzeżeń do jego pracy i organizacja pracy szkoły, o której mowa w art.12 ust.5, na to pozwala.
 4. Oddziały klas I – III powinny wynosić nie więcej niż 25 uczniów.
 5. Oddziały klas IV-VIII można dzielić na zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, na zasadach określonych w przepisach.
 6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu Rady Pedagogicznej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.
 7. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.4 na wniosek Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 8. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust.4 i 7,
  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

Art. 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną procesu nauczania jest jednostka lekcyjna, która trwa 45 minut w klasach IV-VIII.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, zgodny z ramowym planem nauczania.
 3. Między jednostkami lekcyjnymi wprowadzone są przerwy co najmniej 5 minutowe.
 4. W szkole wprowadzona jest jedna przerwa śniadaniowa i dwie przerwy obiadowe.

 

Art. 16

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • w klasach sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia ze szkolenia sportowego.
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia religii i etyki;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 

Art. 17

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, której użytkownikami są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zasobów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. W ramach biblioteki funkcjonuje wypożyczalnia, czytelnia i centrum informacji multimedialnej.
 4. Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie:
 • gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
 • tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.
 • przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
 1. Biblioteka w realizacji swoich zadań współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki, o którym mowa w ust.4 i ponadto:
 • w ramach współpracy z uczniami – tworzy warunki do aktywnego i świadomego ich udziału w procesie własnego rozwoju osobowego poprzez obcowanie
  z różnorodnymi źródłami informacji, w tym  z technologią informacyjną;
 • w ramach współpracy z nauczycielami – tworzy warunki do wspierania procesu edukacji w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych i realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • w ramach współpracy z rodzicami – tworzy warunki do zaspokajania potrzeb rodziców w zakresie wymiany informacji o czytelnictwie dziecka
  i udostępniania/wskazywania literatury pedagogicznej;
 • w ramach współpracy z innymi bibliotekami – tworzy warunki do wzajemnego wspierania się w realizacji zadań, w tym organizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.

 

Art. 18

 1. W szkole działa świetlica szkolna.
 2. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i/lub po lekcjach, którzy muszą pozostać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
 3. Zapisu dziecka do świetlicy dokonują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni,za pomocą Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. Świetlica szkolna działa w godzinach dostosowanych do planu pracy szkoły.
 5. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów.
 6. Do grupy świetlicowej przydzielony jest stały nauczyciel.
 7. Realizując zadania opiekuńcze świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne.
 8. Zajęcia świetlicowe, obok możliwości odrabiania pracy domowej, uwzględniają różne formy aktywności dzieci ukierunkowane na:
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie;
 • wyzwalanie ekspresji u dzieci;
 • zgłębianie wiedzy o świecie;
 • rozwój sprawności ruchowej;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • rozbudzanie zamiłowań czytelniczych.
 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, w tym przyjmowanie i odbieranie dzieci ze świetlicy, zawarte są w Regulaminie świetlicy.
 2. Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy mogą wnosić dobrowolne wpłaty
  na rzecz świetlicy, na konto Rady Rodziców.

 

Art. 19

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szkole funkcjonuje stołówka, która umożliwia uczniom szkoły spożycie obiadu, a dzieciom z oddziału przedszkolnego zapewnia całodzienne żywienie.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły upoważniony przez organ prowadzący, może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3, w przypadku:
 • szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
 • w uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków na stołówce:
 • ustala się godziny  spożywania posiłków poszczególnych klas;
 • uczniowie klas I-III schodzą do stołówki pod opieką nauczyciela;
 • pełnione są dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

 

Art. 20

 

 1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.
 2. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie organu prowadzącego.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy socjalnej w danym roku szkolnym regulują wytyczne organu prowadzącego szkołę.
 4. Uczniowi może być także udzielona pomoc materialna przez radę rodziców, w formie dofinansowania wyjść i wyjazdów edukacyjnych oraz w przypadku, o którym mowa w art.19 ust. 4 pkt 1 i pkt 2.
 5. Osobą odpowiedzialną za organizowanie pomocy socjalnej w szkole jest pedagog szkolny.

 

Art. 21

 

 1. Dyrektor szkoły organizuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 3. W przypadku braku zgody rodzica na świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku – odmowa rodzica musi mieć formę pisemną.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 5. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:
 • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 1. trudności w uczeniu się;
 2. w przypadku uczniów klas I-III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 3. szczególnych uzdolnień,
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • nieposiadającym orzeczenia lub opinii – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniami i przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów i polega ona w szczególności na:
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 • dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 1. Ponadto pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji dla uczniów udzielanych przez specjalistów zatrudnionych w szkole, w ustalonych godzinach;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w:
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, poprzez organizowanie:
 1. spotkań rodziców z nauczycielami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
 2. porad i konsultacji dla rodziców prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w szkole w ustalonych terminach,
 3. warsztatów i szkoleń dla rodziców,
 4. warsztatów i szkoleń dla nauczyciel zgodnie z planem doskonalenia zawodowego oraz porad i konsultacji, w godzinach pracy specjalistów.

 

Art. 22

 

 1. W szkole działa wolontariat.
 2. Do wolontariatu może zgłosić się każdy uczeń, który rozumie i czuje potrzebę niesienia pomocy potrzebującym.
 3. Do zadań  wolontariatu należy:
 • tworzenie oferty działań;
 • koordynowanie realizowanych działań;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • nawiązanie współpracy z fundacjami/ stowarzyszeniami.
 1. Prawa wolontariusza i obowiązki wolontariusza zawarte są w regulaminie wolontariatu.
 2. Do działań, które są realizowane przez podmioty zewnętrzne i wymagają wyjścia poza teren szkoły, wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Działalność szkolnego wolontariatu jest prezentowana na stronie internetowej szkoły.

 

Art. 23

 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
 2. Doradztwo zawodowe uwzględnia współpracę z rodzicami, nauczycielami, w tym wychowawcami uczniów klas wskazanych w ust.1.
 3. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi edukacji poprzez:
 • dostarczanie wiedzy o możliwościach kształcenia, które umożliwia system oświaty;
 • informowanie o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
 • dostarczanie wiedzy o zawodach;
 • umożliwienie uczniom poznania swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych.
 1. Doradztwo zawodowe jest organizowane w formie:
 • zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
 1. Zajęcia doradztwa zawodowego mają charakter indywidualny i grupowy.
 2. Koordynatorem doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny.

 

Art. 24

 

 1. Na terenie szkoły, podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zwanych dalej urządzeniami.
 2. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, przed rozpoczęciem zajęć mają być wyłączone i schowane.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela w wyjątkowych sytuacjach:
 • gdy istnieje konieczność skontaktowania się z rodzicami;
 • gdy telefon jest potrzebny do celów edukacyjnych.
 1. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń, o których mowa w ust.1 jest zabronione.
 2. Zaginięcie lub kradzież urządzenia należy zgłosić niezwłocznie nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież urządzeń.
 4. Naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń na terenie szkoły lub podczas wycieczek powoduje:
 • wpisanie do zeszytu uwag informacji o użyciu telefonu, które ma wpływ na ocenę z zachowania;
 • powiadomienie rodziców;
 • nagminne łamanie Statutu w kwestii używania telefonu skutkuje zakazem wnoszenia na teren szkoły urządzenia, za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna.

 

Art. 25

 

 1. Codzienny strój szkolny ucznia powinien być:
 2. czysty, schludny i estetyczny;
 3. pozbawiony ilustracji i napisów niestosownych, wulgarnych;
 4. pozbawiony treści zabronionych prawem (również w obcych językach);
 5. pozbawiony napisów obrażających uczucia religijne;
 6. zakrywać ramiona, brzuch i plecy;
 7. zakrywać nogi co najmniej do połowy ud.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia, chodzenie bez nakrywania głowy czapką lub kapturem.
 9. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodnie

z wymaganiami nauczyciela.

 1. W szkole obowiązuje strój galowy w postaci:
 • dla dziewcząt biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica ewentualnie  granatowe lub czarne spodnie;
 • dla chłopców biała koszula i granatowe lub czarne spodnie ewentualnie garnitur.
 1. Noszenie stroju galowego wymagane jest w czasie:
 • uroczystości szkolnych;
 • reprezentowania szkoły na zewnątrz z wyłączeniem imprez sportowych;
 • innych sytuacji określonych przez dyrektora.

 

Art. 26

 

 1. W szkole tworzy się stanowiska administracji i obsługi:
 • sekretarz;
 • sekretarka;
 • kierownik administracyjno – gospodarczy;
 • intendent;
 • woźna;
 • sprzątaczka;
 • kucharka;
 • pomoc kucharki;
 • konserwator;
 • administrator sieci
 • inspektor ochrony danych

 

 1. Pracownicy wymienieni w ust.1 podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współdziałają z innymi pracownikami szkoły
  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
 3. Inspektor ochrony danych to osoba wyznaczona w szkole zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), do jego zadań należy m.in:

 

 • Informowanie administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych,
 • Monitorowanie przestrzegania w szkole zapisów RODO oraz innych przepisów o ochronie danych,
 • Monitorowanie przestrzegania w szkole wdrożonych polityk w zakresie ochrony danych,

Podejmowanie działań zwiększających świadomość w obszarze ochrony danych wśród pracowników,

 • Przeprowadzanie szkoleń z obszaru ochrony danych pracowników szkoły,
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • Współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami,
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych,
 • Zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania danych w szkoły,
 • Doradzanie i rekomendowanie określonych działań z obszaru ochrony danych administratorowi danych.

 

 

 

Rozdział 5

Zadania nauczycieli

Art. 27

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą.
 2. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
 • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
 • kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
 • dążenia do pełnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości;
 • realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:
 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
 3. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu,
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,
 5. dokonywania oceny efektywności udzielonej pomocy i formułowania wniosków do dalszej pracy,
 6. współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym.
 • współpracy ze specjalistami i innymi nauczycielami;
 • współpracy z rodzicami;
 • systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • czynnego udziału w pracach zespołów, do których został przydzielony;
 • czynnego udziału w zebraniach rady pedagogicznej;
 • inicjowania działań na rzecz rozwoju szkoły;
 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wynikającej z innych podejmowanych działań;
 • dbałości o powierzone mienie;
 • zachowywania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę jak i osoby, których dane dotyczą.

 

Art. 28

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do rzetelnej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku szkolnego z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w tym z zasadami ewakuacji.
 3. Nauczyciele wychowania fizycznego oraz informatyki, fizyki, chemii zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem danej pracowni i zasadami zachowania obowiązującymi w czasie tych zajęć.
 4. Wychowawcy mają obowiązek realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego.
 5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie trwania przerw między lekcjami oraz na 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i w stołówce szkolnej. Dyżury są pełnione zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.
 6. Nauczyciele uczący w klasach I-III po zakończonych zajęciach mają obowiązek przekazania uczniów wychowawcy świetlicy.
 7. Uczniowie klas IV-VIII sprowadzani są do szatni bądź świetlicy przez nauczyciela, który miał z klasą ostatnią lekcję.
 8. Nauczyciele świetlicy mogą wydać dziecko tylko uprawnionej/upoważnionej do odbioru osobie.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania listy obecności uczniów na każdej godzinie zajęć i odnotowywania nieobecności.
 10. Nauczyciel może zwolnić ucznia z lekcji tylko na pisemną prośbę rodzica lub za pomocą dziennika elektronicznego.
 11. Nauczyciel po stwierdzeniu braku ucznia na lekcji (ucieczka z lekcji), zawiadamia wychowawcę i rodziców.
 12. Nauczyciele, organizując wyjście poza teren szkoły/wycieczkę, mają obowiązek zapoznania uczniów z regulaminem wycieczki, liczenia dzieci przy każdej zmianie miejsca pobytu, zapewnienia dostosowanej do wieku i potrzeb grupy, liczby opiekunów.

 

Art. 29

 1. Do zadań wychowawcy w szczególności należy:
 • sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej klasy;
 • poznanie uczniów i ich środowiska;
 • zapoznawanie rodziców i uczniów z treścią dokumentów regulujących pracę szkoły, w tym z zasadami oceniania i programem wychowawczo – profilaktycznym;
 • realizowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • czuwanie nad udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy;
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących ich dzieci i całego zespołu klasowego i bieżące informowanie o niepokojących sygnałach dydaktycznych i wychowawczych poprzez:
 1. spotkania klasowe,
 2. spotkania indywidualne,
 3. kontaktowanie się drogą elektroniczną,
 4. wspólne przedsięwzięcia.
 • monitorowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej;
 • rozwiązywanie problemów indywidualnych i klasowych z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami i innymi nauczycielami;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • dbanie o wyposażenie i estetykę powierzonej sali lekcyjnej.

 

Art. 30

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.
 3. Zadaniem zespołu przedmiotowego w szczególności jest:
 • wybór podręczników i programów nauczania oraz współdziałanie w ich realizacji;
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badanie ich osiągnięć;
 • organizowanie wzajemnego doskonalenia i zgłaszanie potrzeb szkoleniowych;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i zgłaszanie potrzeb uzupełniania ich wyposażenia.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca – jako przewodniczący zespołu, powołany przez dyrektora.
 3. Zadaniem zespołu wychowawczego w szczególności jest:
 • uzgodnienie działań, które powinny być realizowane w ramach planu wychowawczo – profilaktycznego;
 • planowanie działań wobec dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 • ewaluacja działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
 1. Nauczyciele uczestniczą również w pracach zespołów zadaniowo – problemowych, powoływanych przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami w danym roku szkolnym.
 2. Zadania nauczycieli uczestniczących w pracach zespołów, o których mowa w ust.7, określane są na bieżąco zgodnie z wyznaczonymi celami powołanego zespołu.

 

Art. 31

 

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Zakres zadań wicedyrektora określa dyrektor szkoły.
 3. Wicedyrektor w szczególności:
 • zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności;
 • współdziała z dyrektorem w przygotowaniu organizacji pracy szkoły;
 • realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, w tym między innymi:
 1. prowadzi obserwacje zajęć,
 2. kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 3. czuwa nad przestrzeganiem prawa wewnątrzszkolnego,
 4. nadzoruje wypełnianie zadań przez nauczycieli,
 5. uczestniczy w rekrutacji nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,
 • podejmuje działania zapewniające realizację procesu edukacji;
 • zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli
  i innych pracowników szkoły.

 

Art. 32

 1. Do zadań kierownika świetlicy w szczególności należy:
 • organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej;
 • czuwanie nad poprawną realizacją przez wychowawców świetlicy zaplanowanych działań;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 • nadzorowanie i obserwowanie zajęć świetlicowych;
 • kontrolowanie dzienników zajęć świetlicowych;
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
 • organizowanie i nadzorowanie dyżurów w stołówce szkolnej;
 • dbanie o estetykę pomieszczeń świetlicowych;
 • reprezentowanie świetlicy na zewnątrz;
 • koordynowanie działań w ramach współpracy ze świetlicami szkół żoliborskich;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy;
 • dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy;
 • rozwijanie współpracy z rodzicami;
 • rozwiązywanie problemów dotyczących świetlicy.

 

Art. 33

 1. Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:
 • w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 1. opracowanie regulaminu korzystania z zasobów biblioteki,
 2. wydzielenie księgozbioru podręcznego,
 3. prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego,
 4. prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych,
 5. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
 6. prowadzenie zapisu wypożyczeń.
 • w zakresie udostępniania podręczników i innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych:
 1. gromadzenie i przygotowanie do udostępniania poprzez ewidencjonowanie  i sporządzanie zestawień zainwentaryzowanych podręczników i materiałów,
 2. dystrybuowanie,
 3. monitorowanie zwrotów oraz ich stanu technicznego,
 4. selekcja podręczników i innych materiałów.
 • w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi:
 1. prowadzenie zajęć przysposobienia medialnego,
 2. udzielanie pomocy w poszukiwaniu materiałów i informacji, ich selekcjonowania pod kątem ważności i możliwości wykorzystania,
 3. pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnych.
 • w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
 1. prowadzenie różnorodnych form popularyzacji książki,
 2. informowanie o nowościach wydawniczych,
 3. współorganizowanie różnorodnych działań umożliwiających uczniom prezentację wiedzy, umiejętności czytania i zainteresowań książką,
 4. udzielanie pomocy i wsparcia w wyborze lektury i innych źródeł informacji,
 5. wyróżnianie aktywnych czytelników,
 6. monitorowanie stanu czytelnictwa,
 7. uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami.
 • w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów:
 1. prezentowanie w różnych formach kultur innych krajów,
 2. propagowanie postaw akceptacji i tolerancji.
 • w zakresie inwentaryzacji księgozbioru:
 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 2. uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów we współpracy z organem prowadzącym.
 3. Ponadto bibliotekarz:
 • w ramach współpracy z uczniami:
 1. zapoznaje z regulaminem biblioteki i czuwa nad jego respektowaniem,
 2. pomaga w wyborze książek,
 3. pomaga w korzystaniu z różnych źródeł informacji, w tym posługiwania się technologią informacyjną; pomaga w przygotowaniu prezentacji,
 4. zachęca do udziału w konkursach i imprezach czytelniczych,
 5. dostarcza wiedzy o innych kulturach, uczy akceptacji, tolerancji.
 • w ramach współpracy z nauczycielami:
 1. realizuje potrzeby czytelnicze i informacyjne zgodnie z nauczanym przedmiotem,
 2. wspiera proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy,
 3. przekazuje informacje o stanie czytelnictwa uczniów,
 4. uczestniczy w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
 • w ramach współpracy z rodzicami:
 1. zapoznaje z regulaminem biblioteki,
 2. pomaga w wyborze książek szczególnie dla dzieci z klas I-III,
 3. informuje o stanie czytelnictwa,
 4. popularyzuje wiedzę pedagogiczną,
 5. współpracuje z rada rodziców.
 • w ramach współpracy z innymi bibliotekami:
 1. dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych dla nauczycieli i uczniów,
 2. wymienia się informacji na temat spotkań autorskich i konkursów,
 3. podejmuje wspólne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.

 

Art. 34

 1. Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego:
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Pedagog szkolny ponadto:
 • organizuje opiekę i pomoc socjalną dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej;
 • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
 • realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego, w tym:
 1. diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;
 2. udziela pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 3. gromadzi i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;
 4. prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia;
 5. współpracuje z nauczycielami;
 6. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Art. 35

 1. Zakres zadań logopedy:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów;
 • prowadzenie porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Art. 36

 1. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzenia i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo  w życiu szkoły;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami tych uczniów;
 • wspieranie nauczycieli w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. udzielaniu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Rozdział 6

Zadania pracowników administracji i obsługi

Art. 37

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do:
 • rzetelnego wykonywania zadań w ramach powierzonego stanowiska;
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły;
 • dochowywania tajemnic ustawowo chronionych;
 • podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywania innych zadań i prac związanych z życiem szkoły, na polecenie dyrektora szkoły.
 • zachowywania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę jak i osoby, których dane dotyczą.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, o których mowa w art.26 znajduje się w teczkach akt osobowych.

 

Rozdział 7

Obowiązek szkolny

Art. 38

 

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, określając warunki jego spełniania.
 5. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na podstawie decyzji dyrektora wydanej na wniosek lub za zgoda rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do szkoły, dla ucznia organizuje się nauczanie indywidualne na wniosek rodziców
  i na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 7. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki ucznia

 

Art. 39

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • kształcenia, opieki i wychowywania;
 • wiedzy o przysługujących prawach i środkach jakie mu przysługują w przypadku naruszenia tych praw;
 • informacji dotyczących wymagań edukacyjnych, zasad oceniania i innych zapisów prawa wewnątrzszkolnego odnoszących się do uczniów;
 • respektowania przez pracowników szkoły przysługujących mu praw;
 • warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 • korzystania z pomieszczeń szkoły przeznaczonych do realizacji zadań statutowych, zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem;
 • odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • korzystania z pomocy socjalnej, medycznej, psychologicznej, pedagogicznej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 • poszanowania godności osobistej;
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 • udziału w organizowanych przez szkołę imprezach kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • odpoczynku od nauki w czasie przerw świątecznych i ferii.

 

Art. 40

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, prawo do zgłoszenia skargi mają:
 • uczeń, którego dotyczy sprawa;
 • rodzic ucznia, którego prawa zostały naruszone;
 • samorząd uczniowski.
 1. Skarga może mieć formę ustną lub pisemną.
 2. Skargę należy złożyć niezwłocznie, nie dłużej niż do 3 dni od zdarzenia naruszającego prawa ucznia, do opiekuna samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 3. Skarga rozpatrzona powinna być w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 4. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który naruszył prawa ucznia, jest zobowiązany
  do podjęcia działań zgodnie z wynikiem rozstrzygnięcia skargi.
 5. W sytuacji, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły uchyla się od realizacji rozstrzygnięcia , dyrektor szkoły wydaje polecenie służbowe.

 

Art. 41

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach wewnątrzszkolnych dotyczących szczególnie zasad zachowania w różnych sytuacjach i relacji międzyludzkich;
 • systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne i przyznane zajęcia     w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • właściwego zachowania podczas lekcji, a w szczególności:
 1. przestrzegania zasad obowiązujących w zespole klasowym,
 2. odrabiania prac domowych i przygotowywania się do lekcji,
 3. wykonywania zadań i poleceń nauczyciela,
 4. aktywnego uczestniczenia w procesie lekcyjnym,
 5. wykorzystywania zdobytej wiedzy do własnego rozwoju,
 6. dzielenia się wiedzą,
 7. korzystania z urządzeń elektronicznych tylko na polecenie nauczyciela.

 

 • usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od powrotu do szkoły, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub zwolnienie lekarskie;
 • postępowania w sposób, który nie stanowi zagrożenia zdrowia i życia własnego i innych;
 • odnoszenia się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • dbania o schludny wygląd i noszenia stroju galowego zgodnie z postanowieniami statutu zawartymi w art.25.

 

Rozdział 9

Kary i nagrody

Art. 42

 

 1. Uczeń otrzymuje w szkole nagrody za:
 • wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
 • wzorową postawę społeczną, w tym działalność samorządową lub wolontariacką;
 • osiągnięcia sportowe;
 • osiągnięcia w konkursach.
 1. Nagrody przyznawane są na wniosek:
 • dyrektora szkoły;
 • rady pedagogicznej;
 • wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • przewodniczących komisji konkursowych;
 • samorządu uczniowskiego;
 • rady rodziców.
 1. Rodzaje przyznawanych nagród:
 • pochwała wychowawcy na forum klasy;
 • pochwała dyrektora na apelu szkolnym;
 • list pochwalny od dyrektora i wychowawcy na zakończenie roku;
 • nagroda ufundowana przez radę rodziców;
 • umieszczenie nazwisk laureatów lub osób wyróżnionych na stronie internetowej szkoły;
 • prezentacja sylwetki ucznia na forum szkoły;
 • puchary, medale, odznaki i dyplomy;
 • Nagroda Specjalna Szkoły w kategorii za najlepsze wyniki w nauce, sportowiec roku oraz za działalność społeczną;
 • Złota Odznaka
 • stypendia naukowe;
 • stypendia sportowe.
 1. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych nagród jednocześnie.

 

Art. 43

 

 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń klas IV-VIII otrzymuje na forum szkoły:
 • świadectwo z czerwonym paskiem i nagrodę książkową za średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 • stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen, których próg określany jest przez komisję stypendialną regulaminem każdego roku.
 • Złotą Odznakę za średnią 5,0 i powyżej
 1. Wszyscy uczniowie klas I-III na koniec roku otrzymują dyplomy i nagrody, przy czym uczniowie klas III otrzymują je na forum szkoły.
 2. Uczniowie klas I-III za osiągnięcia w konkursach otrzymują dyplomy lub nagrody książkowe lub rzeczowe wręczane na forum szkoły.
 3. Za 100% frekwencję uczniowie klas I-VIII otrzymują dyplom i nagrodę książkową wręczane na forum szkoły.

 

Art. 44

 

 1. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic może wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej.
 2. Zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, w dniu, w którym uczeń otrzymał nagrodę.
 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzi:
 • wicedyrektor odpowiedniego etapu edukacyjnego;
 • wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń;
 • opiekun samorządu szkolnego, w przypadku nagrody za działalność samorządową lub wolontariacką;
 • nauczyciel wychowania fizycznego, w przypadku nagrody sportowej;
 • nauczyciel – członek komisji stypendialnej, w przypadku stypendium naukowego.
 1. Komisja analizuje dokonania ucznia i sprawdza zgodność z regulaminem przydzielania danej nagrody.
 2. Stanowisko komisji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej przekazywane jest uczniowi lub rodzicowi w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych od dnia zakończenia roku szkolnego.

 

 Art. 45

 

 1. Za uchybianie obowiązkom, o których mowa w art. 41 uczeń może zostać ukarany,
  z zachowaniem gradacji kar, z zastrzeżeniem ust. 3, w poniższy sposób:
 • ustne upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela;
 • wpisanie uwagi w dzienniczku ucznia, jeżeli ustne upomnienie nie przyniosło zmiany zachowania;
 • pisemne upomnienie zamieszczone w dzienniku elektronicznym;
 • pisemne upomnienie dyrektora szkoły
 • pisemna nagana dyrektora szkoły.
 1. Przy braku skuteczności powyższych kar stosuje się jedną z poniższych:
 • zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do czasu poprawy zachowania, jeżeli uczeń uczestniczy w takich przedsięwzięciach;
 • odebranie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym, jeżeli takie funkcje pełnił;
 • obniżenie semestralnej lub rocznej oceny zachowania;
 • przeniesienie ucznia do klasy równoległej;
 • wyłączenie ucznia z udziału w imprezach klasowych, szkolnych, które są organizowane poza zajęciami obowiązkowymi i mają charakter nagrody dla klasy;
 • zawieszenie ucznia w treningach – dotyczy uczniów klas sportowych.
 1. W przypadku rażącego naruszenia prawa szkolnego polegającego w szczególności na:
 • paleniu papierosów lub zażywaniu środków psychoaktywnych;
 • przemocowym rozwiązywaniu problemów;
 • uchylaniu się od realizacji obowiązku szkolnego;
 • niszczeniu mienia szkoły;
 • wulgarnym i aroganckim stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły,

kary wymienione w ust. 2 stosuje się z pominięciem kar wymienionych w ust.1.

 1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 2. O wymierzonych karach informowani są rodzice.
 3. Od wymierzonej kary ujętej w ust.1 pkt 5 oraz w ust.2, rodzice mają prawo odwołania się, kierując podanie wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od otrzymania kary.
 4. Dyrektor wraz z zespołem wychowawczym klasy, do której uczęszcza ukarany uczeń, rozpatruje zasadność odwołania w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia podania i postanawia:
 • oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
 • odwołać karę;
 • zawiesić warunkowo wykonanie kary określając pisemnie warunki.

 

Art. 46

 

 1. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy także na pisemny wniosek rodziców, w przypadku trudności adaptacyjnych dziecka  w danej klasie lub innych przyczyn, które nastąpiły w trakcie roku szkolnego.
 2. Decyzję o przeniesieniu na wniosek rodziców podejmuje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu zgłoszonych argumentów z uwzględnieniem możliwości szkoły pod kątem liczebności klasy, równomiernego podziału na chłopcy i dziewczynki, sytuacji wychowawczej w tej klasie.

 

Art. 47

 

 1. Szkoła ma obowiązek systematycznego informowania rodziców ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze o rodzaju problemów i wspólnego podejmowania środków zaradczych oraz informowania o konsekwencjach.
 2. Jeżeli podejmowane działania nie przynoszą zamierzonych efektów i uczeń wielokrotnie rażąco narusza prawo szkolne w sposób, o którym mowa w art.45 ust.3 lub gdy ponadto:
 • demoralizuje uczniów;
 • swoją agresją zagraża bezpieczeństwu innych osób;
 • dopuszcza się kradzieży,

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. O wystąpieniu z wnioskiem, o którym mowa w ust.2 informowani są rodzice.

 

Rozdział 10

Zasady oceniania uczniów

Art. 48

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Każdy semestr kończy się oceną klasyfikacyjną:
 • po pierwszym semestrze uczeń otrzymuje śródroczną ocenę klasyfikacyjną;
 • po drugim semestrze uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną;
 • po drugim semestrze w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną.
 1. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. W klasach I-VIII w ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych nauczyciel ma możliwość stosowania elementów oceniania kształtującego.
 3. W klasach IV-VIII, obok obowiązującej skali, stosuje się śródroczną i roczną ocenę opisową zachowania.
 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Rozdział 11

Organizacja oddziałów przedszkolnych

Art. 49

 

 1. Oddziały przedszkolne organizowane w szkole przeznaczone są dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczony obowiązek szkolny.
 3. Organizację nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych określa arkusz organizacji szkoły podstawowej, o którym mowa w art.12 ust.5.
 4. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzona jest zgodnie z ustalanymi corocznie w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami samorządowymi oraz kryteriami ustawowymi.
 5. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań prowadzonego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
 6. Zasady, terminy i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w Regulaminie rekrutacji.
 7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
 8. W oddziale przedszkolnym realizowany jest program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 9. Czas przeznaczony na realizację wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej, niż 5 godzin dziennie.
 10. Jednostka dydaktyczna w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 11. Czas trwania prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb
  i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.
 12. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia.
 13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole, o czym mowa w art.21.
 15. Dzieci, na życzenie rodziców mogą być objęte opieką świetlicową do godziny 17.00.
 16. Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną.
 17. Koszty żywienia dziecka ponoszą rodzice, w wysokości ustalanej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Art. 50

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, którego efektem jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust.1 realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 3. Organizacja procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, umożliwia dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 4. Do zadań wychowania przedszkolnego w szczególności należy:
 • kształtowanie umiejętności społecznych i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych;
 • wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 • rozwój mowy dzieci;
 • rozwijanie czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • kształtowanie sprawności fizycznej i wychowanie zdrowotne;
 • wychowanie przez sztukę;
 • budzenie zainteresowań technicznych;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i rozumienia pojęć matematycznych;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym;
 • poznawanie zjawisk otaczającego świata;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 1. Zadania wychowania przedszkolnego realizowane są głównie poprzez:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka obejmującej sferę poznawczą, emocjonalną, społeczną i fizyczną;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej rozwoju dzieci.

 

Art. 51

 

 1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego w szczególności należy:
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji oraz służącej analizie i ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • współpraca ze specjalistami szkolnymi celem organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach obowiązujących w szkole;
 • informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy;
 • włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie one natrafiają;
 • informowanie rodziców o zdaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w oddziale;
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową a szczególnie z oczekiwanymi osiągnięciami dzieci na koniec wychowania przedszkolnego;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć, w tym:
 1. sprawdzanie warunków prowadzonych zajęć,
 2. dbanie o czystość, ład i porządek,
 3. udzielanie dziecku pierwszej pomocy w razie choroby lub urazu,
 4. przestrzeganie procedury odbierania dzieci,
 5. sprawdzanie liczebności dzieci podczas wyjść,
 6. wdrażanie dzieci dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych,
 7. towarzyszenie dzieciom podczas przemieszczania się po szkole.

 

Art. 52

 

 1. Rodzice zobowiązani są do:
 • przyprowadzania i odbioru dziecka na zasadach, o których mowa w ust.4;
 • przestrzegania godzin pracy oddziału przedszkolnego;
 • współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania, opieki i nauczania;
 • informowania o stanie zdrowia dziecka, jeżeli to ma wpływ na jego bezpieczeństwo i życie;
 • przyprowadzanie dziecka w dobrym stanie zdrowia;
 • natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania informacji o jego chorobie;
 • dbania o jego higienę i odpowiedni do pogody ubiór.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z realizowanym programem, zadaniami wychowawczymi i celami oddziału przedszkolnego;
 • informacji dotyczących postępów, rozwoju i trudności dziecka;
 • otrzymania wsparcia w realizacji wychowawczej funkcji rodziny;
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wyrażania opinii na temat pracy oddziału.
 1. Formy współpracy z rodzicami:
 • zebrania grupowe zgodnie z harmonogramem i potrzebami oddziału;
 • spotkania indywidualne zgodnie z potrzebami nauczyciela lub rodzica;
 • uroczystości i spotkania okolicznościowe;
 • konsultacje ze specjalistami;
 • informacje przekazywane drogą elektroniczną zgodnie z ustaleniami z rodzicami;
 • informacje zamieszczane na stronie szkoły;
 • zebrania z dyrektorem szkoły dotyczące rekrutacji i organizacji pracy.
 1. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci:
 • dziecko może być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez osobę mogącą zapewnić mu bezpieczeństwo;
 • rodzice mogą pisemnie upoważnić inne osoby do odbioru dziecka;
 • nie wydaje się dziecka na telefoniczną prośbę rodziców;
 • osoba odbierająca ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela i za jego zgodą odebrać dziecko;
 • osobie będącej pod wpływem alkoholu nie wydaje się dziecka, tylko wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną osobę lub zawiadamia policję;
 • osoby odbierające dziecko są zobowiązane przestrzegać ustalonych godzin pracy oddziału.

 

Art. 53

 

 1. Dziecko oddziału przedszkolnego ma prawo do:
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • poszanowania godności osobistej;
 • dostosowania warunków wychowania, opieki i nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • korzystania z pomocy i wsparcia w trakcie zajęć oraz innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wypowiadania swoich myśli i uczuć;
 • własnego tempa rozwoju.
 1. Dziecko oddziału przedszkolnego ma obowiązek przestrzegania ustalonych w grupie reguł, w tym w szczególności:
 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela,
 3. sygnalizować złe samopoczucie,
 4. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników i osób starszych,
 5. szanować sprzęt i zabawki,
 6. dbać o porządek w miejscu zabawy i pracy.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

Art. 55

 

 1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.
 2. Zmiany w statucie są wprowadzane w drodze uchwały rady pedagogicznej.
 3. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.
 4. Statut zawiera jeden załącznik, o którym mowa w art.48 ust.6 i stanowi go Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Art. 56

 

 1. Dyrektor szkoły określi w drodze zarządzenia procedury i zasady funkcjonowania szkoły będące uszczegółowieniem zapisów niniejszego statutu.
 2. Do procedur i zasad, o których mowa w ust.1należą:
 • zasady bezpiecznego pobytu uczniów w szkole;
 • zasady dyżurów nauczycieli;
 • zasady organizowania i przydzielania zastępstw doraźnych;
 • zasady współpracy z rodzicami;
 • procedura udzielania uczniom pomocy przedlekarskiej;
 • procedura postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego;
 • procedura organizacji wycieczek szkolnych;
 • procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego;
 • procedura postępowania w przypadku wszawicy w szkole;
 • procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu;
 • procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. W szkole obowiązują regulaminy:
 • rady pedagogicznej;
 • samorządu uczniowskiego;
 • rady rodziców;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • biblioteki;
 • pracowni komputerowej;
 • pracowni fizycznej;
 • pracowni chemicznej;
 • korzystania z boiska szkolnego;
 • korzystania z placu zabaw;
 • korzystania z sali gimnastycznej;
 • korzystania z szatni;
 • pracy;
 • przyznawania dodatku motywacyjnego;
 • wynagradzania pracowników niepedagogicznych;
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • kontroli wewnętrznej,
 • rekrutacji do szkoły.
 1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie ust.2 i ust. 3.

 

Art. 57

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Obsługę finansowo – księgową zapewnia organ prowadzący.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa