Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 2015 r., poz. 843, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 2012 r., poz. 977 z późn. zm.)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „RUDY”.
  2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji, istotny element procesu uczenia się i nauczania oraz wspierania go.
  3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne zawiera zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz kryteria oceniania zachowania uczniów.
  5. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, w ramach zespołów przedmiotowych, tworzą przedmiotowe systemy oceniania (PSO) zawierające wymagania edukacyjne, sposoby ich sprawdzania oraz szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  6. Wewnątrzszkolny System Oceniania oparty jest na przyjętych przez Radę Pedagogiczną założeniach:

1) Szkoła ma jeden spójny system oceniania.
2) Uczniowie dobrze znają zasady oceniania.
3) Ocenianie uczniów jest systematyczne.
4) Samoocena jest ważnym elementem oceniania.
5) Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy.

 

2. CELE I ZADANIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
8) ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające  z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, a w szczególności:

 1. a) wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania najwyższego wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  b) umiejętności komunikacyjne:

– komunikacja słowna,
– wyszukiwanie i analizowanie informacji,
– posługiwanie się technologią informacyjną;

 1. c) umiejętności społeczne:

– przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– współpracę w grupie,
– umiejętność dyskusji i obrony własnego stanowiska;

 1. d) postawy:

– radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
– motywację do działań aktywnych i twórczych w trakcie nauki wszystkich przedmiotów,
– poczucie własnej wartości i akceptowanie postaw i poglądów innych.

 

3. ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
O PRZEBIEGU PROCESU OCENIANIA

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 1. Zakres wymagań i kryteria oceniania znajdują się u wychowawcy klasy oraz nauczyciela danego przedmiotu.
  4. Zapoznanie się z obowiązującym zakresem i kryteriami wymagań rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem.
  5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej; ewentualnie pisemnej, gdy wpłynie podanie do dyrektora szkoły.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  8. Komplet wymagań edukacyjnych znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

4. DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 1. Treść każdego PSO jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Informacje o dostosowaniu wymagań edukacyjnych nauczyciele włączają do swoich PSO w formie załącznika oraz przekazują wychowawcy ucznia.  Dokumentacja z zakresu dostosowań wymagań edukacyjnych znajduje się w sekretariacie szkoły.
  4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

5. ZWALNIANIE Z ZAJĘĆ

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, jeżeli zajęcia edukacyjne w danym dniu rozpoczyna lub kończy wychowaniem fizycznym, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony do domu.
  5. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężoną niepełnosprawnością lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
  6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia,  bez potrzeby dostarczania dodatkowych zaświadczeń.
  7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

6. USTALANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

 

 1. W Szkole Podstawowej nr 392 obowiązują dwa semestry. Dokładny czas ich rozpoczęcia i zakończenia skorelowany jest z zapisami rozporządzenia w sprawie organizacji danego roku szkolnego.
  2. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza termin zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej:
 2. a) semestr pierwszy (od września do stycznia) – kończy się klasyfikacją śródroczną,
  b) semestr drugi (od lutego do czerwca) – kończy się klasyfikacją roczną.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w § 8 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii  nauczyciela wspomagającego kształcenie integracyjne, o których mowa w odrębnych przepisach.
 5. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z powodu dłuższej nieobecności w pracy, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu i pedagog szkolny.
 6. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę  zachowania wystawia zespół nauczycieli w składzie: nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy na czas jego nieobecności, pedagog szkolny dwóch nauczycieli przedmiotów, na podstawie ocen zachowania wystawionych przez uczących nauczycieli w klasie.
  7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
  9. Sformułowanie i wpisanie do dziennika lekcyjnego ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowaniem rocznym.
  10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia.
  11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  13. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, należy poinformować w sposób pisemny jego rodziców (opiekunów prawnych) na ostatnim zebraniu z rodzicami przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

7. usunięto

8. OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

8.1. OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS I – III

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Informacje o osiągnięciach ucznia gromadzone są w:

1) dziennikach lekcyjnych;

2) kartach osiągnięć ucznia;

 

3) zbiorach wytworów ucznia (np. prace klasowe, kartkówki i inne).

 1. Ocenianie bieżące dokonywane jest systematycznie podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 2. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się następujące formy oceny:

1) niewerbalne – za pomocą mimiki i gestu;

2) werbalne – ustne i pisemne.

 1. Powyższe formy oceny mogą być wzmacniane ustalonymi przez nauczyciela w danej klasie elementami graficznymi np. naklejkami, pieczątkami itp.
 2. W ocenianiu bieżącym nauczyciel ma możliwość stosowania elementów oceniania kształtującego w celu podniesienia efektywności nauczania.
 3. W dzienniku lekcyjnym oceny bieżące odnotowywane są za pomocą symboli literowych, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10:

1) W – uczeń wykracza wiedzą i umiejętnościami;

2) A – uczeń nie popełnia błędów podczas posługiwania się umiejętnościami/wiadomością;

3) B – uczeń popełnia nieliczne błędy podczas posługiwania się umiejętnością/wiadomością;

4) C – uczeń popełnia liczne błędy podczas posługiwania się umiejętnością/wiadomością;

5) D – uczeń wymaga pomocy nauczyciela podczas posługiwania się umiejętnością/wiadomością

 1. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda ocen wyrażonych symbolami literowymi.
 2. W ocenianiu bieżącym klas trzecich wprowadza się od drugiego semestru, obok oceniania opisowego, ocenianie cyfrowe w skali 1-6.
 3. W klasach trzecich, od drugiego semestru, dla oceny sprawdzianów pisemnych punktowanych stosuje się skalę procentową określoną w art. 8.2 pkt. 7.
 4. W klasach trzecich, od drugiego semestru, dla oceny kartkówek punktowych stosuje się skalę określoną w art. 8.2 pkt. 7.
 5. Prace pisemne ucznia opatrywane są recenzją nauczyciela, z której uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie uzyskają informacje o wartości pracy – co uczeń wykonał poprawnie, a z czym ma trudności.
 6. Do oceny sprawdzianów pisemnych i prac kontrolnych punktowanych stosuje się wymieniona w ust. 8 symbolikę literową dostosowaną do uzyskanych przez ucznia punktów w przeliczeniu na procenty:

1) 0% -49% uzyskanych punktów – D

2) 50% -74% uzyskanych punktów – C

 

3) 75% -87% uzyskanych punktów – B

4) 88% -95% uzyskanych punktów – A

5) 96% -100% uzyskanych punktów – W

 1. Śródsemestralna ocena osiągnięć ucznia ma formę Karty osiągnięć ucznia odrębnie dla klasy I,II,III (załącznik nr 1, nr 2, nr 3)
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez np.: indywidualne konsultacje dla ucznia, zajęcia wyrównawcze, objęcie ucznia pomocą psychologa, pedagoga terapeuty, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. O sposobach i formach pomocy nauczycieli informuje ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Podczas sprawdzianów pisemnych zabrania się stosowania prze uczniów długopisów ścieralnych.

 

8.2. OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS IV – VIII

 

 1. W klasach IV – VIII ocenianie bieżące i śródroczne oraz roczne klasyfikowanie ustala się według następującej skali ocen :
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1
 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku /+/, który zwiększa wartość oceny oraz znaku /–/, który zmniejsza wartość oceny.
  3. Stopnie śródroczne oraz roczne w dzienniku lekcyjnym, dzienniku elektronicznym oraz na świadectwie wpisuje się bez znaków /+/ i /–/.
  4. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda ocen cząstkowych z zaznaczeniem działu programowego lub zakresu wiadomości przy pisemnych formach.
  5. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;
6) zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna okresowa  lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6. Wprowadza się następujące skróty literowe dla obowiązujących stopni szkolnych (nie stosuje się ich przy wystawianiu ocen rocznych):

 • celujący – cel
 • bardzo dobry – bdb
 • dobry – db
 • dostateczny – dst
 • dopuszczający – dop
 • niedostateczny – ndst
 1. Dla oceny sprawdzianów pisemnych i prac klasowych punktowanych stosuje się następującą skalę procentową:

1) w zakresie skali ocen celujący – niedostateczny:
95% – 100% – celujący
85% – 94% – bardzo dobry
70% – 84% – dobry
50% – 69% – dostateczny
35% – 49% – dopuszczający
0% – 34% – niedostateczny

2) w zakresie skali ocen bardzo dobry – niedostateczny:
91% – 100% – bardzo dobry
79% – 90% – dobry
56% – 78% – dostateczny
35% – 55% – dopuszczający
0% – 34% – niedostateczny

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria są jako całość najbliższe jego sprawdzonym osiągnięciom), uwzględniając:

1) podstawę programową,
2) możliwości intelektualne ucznia,
3) zaangażowanie podczas lekcji,
4) systematyczność,
5) aktywność,
6) samodzielność przy przygotowaniu prac domowych i zdobywaniu wiedzy,
7) umiejętności,
8) postępy,

 1. Prace pisane długopisem ścieralnym lub ołówkiem nie będą sprawdzane.
  10. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń:
– posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania lub
– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu szkolnym, dzielnicowym, wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łącząc wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach oraz
– posiada umiejętność wnioskowania i uzasadniania swojego zdania oraz
– z łatwością posługuje się słownictwem związanym z daną dziedziną wiedzy, poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
– opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz
– poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) problemy typowe.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
– posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
– ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają dalsze kształcenie oraz
– rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, najważniejszych w uczeniu się danego przedmiotu
– braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu i powodują brak umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności.

 1. Oceny roczne i śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności (w następujących przedmiotach: wychowanie fizyczne, plastyka i zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, muzyka – także zaangażowanie ucznia) z co najmniej trzech wymienionych form aktywności:

1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
2) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, pokazów;
3) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników, przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń;
4) ustne odpowiedzi na lekcji;
5) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
6) prace domowe;
7) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych.

 1. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. Nie jest średnią arytmetyczną, a średnią ważoną obliczaną według wzoru:
 2. Oceny cząstkowe uczniowie otrzymują za:
 • sprawdziany (testy) i prace klasowe – waga 5
 • odpowiedzi ustne – waga 3
 • kartkówki – waga 3
 • konkursy zewnętrzne i wewnętrzne – waga 3
 • aktywność na lekcji – waga 2
 • zadania domowe – waga 1
 • egzaminy próbne – waga 0
 • testy kompetencji – waga 0
 • oraz inne ustalone przez nauczyciela (PSO).
 1. Ocenę roczną wystawia nauczyciel na podstawie wyników za oba semestry.
  15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez np.: indywidualne konsultacje dla ucznia, zajęcia wyrównawcze, objęcie ucznia pomocą psychologa, pedagoga, reedukatora, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia. O sposobach nadrobienia braków nauczyciel powinien poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  16. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone 3 sprawdziany (testy) lub prace klasowe, a w ciągu dnia tylko jeden sprawdzian (test) lub praca klasowa. Zastrzeżenia te nie obowiązują, jeśli termin sprawdzianu był zmieniany na prośbę uczniów.
  17. Nauczyciel nie może przeprowadzić następnego pisemnego sprawdzianu wiadomości, jeżeli poprzedni nie został oceniony i omówiony.
  18. Nauczyciel informuje uczniów minimum na tydzień przed pracą pisemną (testem, sprawdzianem, pracą klasową) o obowiązujących treściach programowych do powtórzenia oraz terminie pracy. Informację o planowanej pracy pisemnej wpisuje do dziennika lekcyjnego i LIBRUSA.
  19. Prace klasowe, sprawdziany (testy) są obowiązkowe. Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej, pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie (jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie), nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny.
  20. Prace uczniów na zajęciach edukacyjnych: plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, muzyka, informatyka i wychowanie fizyczne nauczyciel ocenia na bieżąco w czasie zajęć.
  21. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.
  22. Częstotliwość oceniania bieżącego uzależniona jest od liczby godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu.
  23. Liczbę nieprzygotowań do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu w PSO.
  24. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
  25. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

9. UZUPEŁNIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZNIÓW W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

 

 1. Jeżeli uczeń przyszedł do szkoły, a został zwolniony przez rodziców z kilku lekcji lub został oddelegowany do innych zajęć szkolnych, wówczas przepisuje notatki, uzupełnia ćwiczenia i sam opanowuje wiadomości i umiejętności z tych lekcji.
  2. Jeżeli uczeń jest nieobecny nie więcej niż tydzień, wówczas uzupełnia notatki, ćwiczenia oraz wiadomości ze wszystkich lekcji, na których był nieobecny. Termin uzupełnienia braków uzgadnia z nauczycielami.
  3. Jeżeli uczeń jest nieobecny dwa tygodnie i dłużej, wówczas uzgadnia z nauczycielami zakres materiału, sposób uzupełnienia najważniejszych wiadomości i umiejętności oraz termin ich uzupełnienia.
  4. Nieobecności nieusprawiedliwione będą brane pod uwagę przez wychowawcę klasy przy ustalaniu oceny zachowania.
  5. Uczeń „nowy” w klasie:

1) w szkole istnieje dla ucznia, który przyszedł do klasy z innej szkoły, „okres ochronny” trwający dwa tygodnie;
2) przez „ okres ochronny” należy rozumieć pomoc uczniowi i niewystawianie ocen niedostatecznych.

 

10. SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen bieżących (cząstkowych). Oceny niedostateczne uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela.
  2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu oraz pracy klasowej, a formę i termin poprawy ustala z nauczycielem przedmiotu. Uczeń ma możliwość poprawienia pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni od daty oddania ocenionej pracy/ sprawdzianu.
 2. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę tylko raz.
  4. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do jej poprawy.
  5. Poprawa każdej oceny ma taką samą wagę jak ocena pierwotna.
  6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I semestr, jest zobowiązany do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
  7. Uczeń, który nie uzupełnił wiedzy i umiejętności (nie poprawił oceny niedostatecznej) z zakresu I semestru jest zobligowany do napisania sprawdzianu na uzupełnienie wiedzy.

 

11. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
  3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  4.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,

Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasy, samooceny ucznia oraz opinii nauczycieli i pracowników szkoły.
  6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
  8. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  9. Wychowawca jest zobowiązany podać propozycje ocen zachowania do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) podczas ostatniego zebrania z rodzicami przed radą klasyfikacyjną.
  10. O ocenie niższej od poprawnej – nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani na 14 dni przed klasyfikacją semestralną oraz na 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego w formie  pisemnej w zeszycie wychowawczym przez wychowawcę klasy.
  11. W przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) na rozmowie u wychowawcy podczas dnia otwartego niniejszą informację wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania podany przez rodziców w dokumentach szkoły.
 2. W przypadku rażącego naruszenia kryteriów oceniania zachowania wychowawca na wniosek Rady Pedagogicznej może obniżyć ocenę zachowania nawet do nagannej po uprzednim powiadomieniu i rozmowie z uczniem, rodzicami (opiekunami prawnymi) bez zachowania terminu podanego w ust. 10.
  13. W przypadku naprawienia wyrządzonych szkód i wyraźnej zmiany postawy, jednorazowy incydent może nie być wzięty pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania – o ile nie stanowiło to dla kogokolwiek zagrożenia życia i zdrowia.
  14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zgodnie z §14 WSO).
  15. Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania jeśli świadomie i bez uzasadnionej przyczyny nie bierze udziału w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych organizowanych poza szkołą, ale w godzinach zajęć lekcyjnych.
  16. Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania jeśli świadomie i bez uzasadnionej przyczyny opuszcza zajęcia przynajmniej jednego przedmiotu.
  17. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a. aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,
b. frekwencja (punktualność, nieobecności, spóźnienia, samowolne opuszczanie zajęć, wagary),
c. dyscyplina na lekcji (w tym poszanowanie prawa do nauki innych uczniów),
d. praca na miarę możliwości,
e. poszanowanie mienia szkoły,
f. wykonywanie poleceń nauczyciela,
g. przestrzeganie regulaminu szkoły z uwzględnieniem regulaminów pracowni,
h. wykonywanie powierzonych zadań,
i. przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole.
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a. praca w Samorządzie Uczniowskim,
b. praca w samorządzie klasowym,
c. pomoc koleżeńska,
d. aktywny udział w imprezach i uroczystościach klasowych,
e. aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:
a. występowanie w stroju galowym podczas uroczystości i innych ważnych wydarzeń szkolnych oraz pozaszkolnych,
b. nienaganne zachowanie w czasie uroczystości i innych ważnych wydarzeń szkolnych oraz pozaszkolnych,
c. nienaganne zachowanie podczas wycieczek szkolnych (wyjazdów integracyjnych).
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:
a. dbałość o własną kultura języka,
b. reagowanie na przejawy wulgaryzmów u innych.
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a. dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
b. dbałość o zdrowie (w tym nie zażywanie używek takich jak: alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze),
c. dbałość o racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu, sprzętu multimedialnego.
d. dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (estetyka, czystość i higiena) własną i otoczenia.
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
7) Okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

 

OCENA WZOROWA – Uczeń:

1) w pełni przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2) zawsze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły zgodnie z ustalonymi terminami;
3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
4) jest zawsze punktualny, nie spóźnia się na zajęcia;
5) ma zawsze odrobioną pracę domową i zawsze jest przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
6) jest inicjatorem działań na rzecz klasy i szkoły; wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy i szkoły (konkursy, apele, uroczystości klasowe i szkolne);
7) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, zawsze chętnie służy pomocą, potrafi współpracować w grupie;
8) wyróżnia się taktem i wysoką kulturą osobistą w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
9) zawsze reaguje na niewłaściwe zachowanie, nie ulega złym wpływom, jego zachowanie jest wzorem dla innych;
10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
12) bezwzględnie przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
13) dba o swój schludny wygląd; podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy;
14) nie ma uwag w zeszycie wychowawczym;
15) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; ma osiągnięcia w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych;
16) jest twórczy, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.

 

OCENA BARDZO DOBRA – Uczeń:

1)    w pełni przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2)    wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły zgodnie z ustalonymi terminami;
3)    systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
4)    jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia;
5)    jest zawsze przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
6)    wykazuje chęć i aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły (konkursy, apele, uroczystości klasowe i szkolne);
7)    jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie służy pomocą; potrafi współpracować w grupie;

8)    dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
9)    prawidłowo reaguje na dostrzeżone przejawy niewłaściwych zachowań, postępuje uczciwie, nie ulega złym wpływom;
10)     przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11)     szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
12)     przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
13)     dba o swój schludny wygląd; podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy;
14)     nie ma uwag w zeszycie wychowawczym;
15)    chętnie i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; bierze udział w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych;
16)    samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.

 

OCENA DOBRA – Uczeń:

1)    przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2)    wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (zmienia obuwie);
3)    systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
4)    sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
5)    jest przygotowany do lekcji, ma odrobione prace domowe (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
6)    bierze udział w życiu klasy i szkoły (podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy/szkoły);
7)    jest koleżeński i życzliwy wobec innych, potrafi współpracować w grupie;
8)    dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych; nie używa wulgarnego słownictwa;
9)    prawidłowo reaguje na niestosowne zachowanie na terenie szkoły, nie ulega złym wpływom;
10)    przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11)    szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne; potrafi naprawić wyrządzone szkody;
12)     prawie zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
13)    wygląda schludnie, ubiera się stosownie do okoliczności; pamięta o stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych;
14)    zdarzają się nieliczne uwagi w zeszycie wychowawczym;
15)    czasem reprezentuje szkołę na zewnątrz; czasami bierze udział w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

 

OCENA POPRAWNA – Uczeń:

1) przestrzega najważniejszych zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2) na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (zmienia obuwie);
3) systematycznie uczęszcza na zajęcia; ma większość nieobecności usprawiedliwionych;
4) czasem spóźnia się na zajęcia;
5)  na ogół ma odrobione prace domowe i jest przygotowany do lekcji (z wyjątkiem przysługujących mu nieprzygotowań);
6)  pracuje na polecenie nauczyciela na rzecz klasy/szkoły;
7)  jest koleżeński i kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły; rzadko popada w konflikty z uczniami;
8) stosuje zwroty grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych;
9)  reaguje na niestosowne zachowanie na terenie szkoły;
10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne; naprawia wyrządzone szkoły;
12) czasami nie przestrzega zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
13) ubiera się stosownie do okoliczności; pamięta o stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych;
14) zdarzają się uwagi w zeszycie wychowawczym;
15) zdarza mu się reprezentować szkołę na zewnątrz; czasami bierze udział
w konkursach/ zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA – Uczeń:

1)    często nie przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2)    nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (nie zmienia obuwia);
3)    opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
4)    bardzo często spóźnia się na zajęcia;
5)    nie odrabia prac domowych i bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji;
6)    odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;
7)    jest niekoleżeński; swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, rozprasza uwagę innych; uczestniczy w kłótniach i konfliktach; często popada w konflikty z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły;
8)    jest niekulturalny, nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych; używa wulgaryzmów;
9)    bywa agresywny wobec rówieśników i osób dorosłych; jest inicjatorem sytuacji konfliktowych;
10)    nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11)     swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub często lekceważy niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwrócone uwagi;
12)     samowolnie opuszcza teren szkoły;

13)    zaśmieca klasę/szkołę; niszczy mienie szkolne i prywatne;
14)     łamie zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
15)    ubiera się niestosownie do okoliczności; zapomina o stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych;
16)     ma uwagi w zeszycie wychowawczym świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; nie wykazuje pozytywnych zmian postawy pomimo podjętych działań wychowawczych;
17)    nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; nie bierze udziału w konkursach/ zawodach;

18)    stosuje używki, środki odurzające lub znajduje się pod ich wpływem;

19)     jest nieklasyfikowany nawet z 1 przedmiotu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

OCENA NAGANNA – Uczeń:

1) nagminnie nie przestrzega najważniejszych zasad zawartych w regulaminie szkoły i norm zachowania obowiązujących w szkole;
2) lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły (nie zmienia obuwia);
3) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
4) stale spóźnia się na zajęcia;
5) nie odrabia prac domowych i niemal zawsze jest nieprzygotowany do lekcji;
6) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;
7) jest niekoleżeński; swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, rozprasza uwagę innych; prowokuje i uczestniczy w kłótniach i konfliktach; często popada w konflikty z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły;
8) jest niekulturalny, nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych; używa wulgaryzmów;
9) stosuje agresję słowną i fizyczną; wykorzystuje swoją przewagę fizyczną i znęca się nad innymi (przemoc fizyczna i psychiczna); wywiera negatywny wpływ na kolegów (namawia do złego, szantażuje);
10) dopuszcza się zachowań sprzecznych z prawem (kradzieże, posiadanie/zażywanie środków odurzających, wyłudzanie pieniędzy, bójki, cyberprzemoc, itp.);
11) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
12) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo; nie reaguje na zwracane uwagi;
13) samowolnie opuszcza teren szkoły;
14) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
15) świadomie i złośliwie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne;
16) bezwzględnie, świadomie i z premedytacją łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć;
17) ubiera się niestosownie do okoliczności; nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych;
18) ma liczne uwagi w zeszycie wychowawcy świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; nie wykazuje pozytywnych zmian postawy pomimo podjętych działań wychowawczych;
19) nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; nie bierze udziału w konkursach.

 

12. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2.    Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
  3.    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  4.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, lecz wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy  szkoły.
  5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  6.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
  7.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin  ma formę zadań praktycznych.
  8.    Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
  9.    Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły  nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  10.    Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza  szkoła. W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1.  Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  12.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
  13.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  14.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  15.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16.
  16.    Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

13. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

 1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  2.    Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
  3.    W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1.  Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
  5.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  6.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  7.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  8.    Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.
  10.    Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

13a. WARUNKI OBNIŻENIA PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

 1.  Nauczyciel ma prawo obniżyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń, po otrzymaniu informacji o niej, zaprzestał spełniania wymagań na tę ocenę.
  2.    Obniżona ocena nie może być niższa niż o jeden stopień od przewidywanej.
  3.    Obniżenie oceny nauczyciel konsultuje z innym nauczycielem prowadzącym takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  4.    Z konsultacji sporządza się protokół.
  5.    Informację o obniżeniu oceny przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym).

 

13b WARUNKI OBNIŻENIA PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH ZACHOWANIA

 

 1. Wychowawca ma prawo obniżyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli uczeń, po otrzymaniu informacji o niej, zaprzestał spełniania wymagań na tę ocenę.
  2.  Obniżona ocena nie może być niższa niż o jeden stopień od przewidywanej z wyłączeniem  §11 ust. 12.
  3.  Obniżenie oceny zachowania wychowawca konsultuje z Radą Pedagogiczną.
  4. Z konsultacji sporządza się protokół.
  5.  Informację o obniżeniu oceny przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym).

 

14. PROCEDURA ODWOŁANIA SIĘ OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ostatniego zebrania z rodzicami przed radą klasyfikacyjną. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
  2. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega, z zastrzeżeniem, że ocena nie może być wyższa niż o jeden stopień od przewidywanej oceny rocznej i wystawionej oceny śródrocznej.
  3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
  4. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona lub obniżona w przypadku zaistnienia nowych okoliczności.
  5. Jednorazowy incydent/wykroczenie (pobicie, znajdowanie się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu) na terenie szkoły nie pozwala na podwyższenie oceny zachowania.
  6. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym analizuje zaistniałe okoliczności przedstawione we wniosku i kryteria wymagań na daną ocenę zachowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy, o czym informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  7. W przypadku akceptacji wniosku, wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać wnioskowaną ocenę zachowania. I tak:

1)    Warunkiem koniecznym jest 100% frekwencja na zajęciach szkolnych do końca roku (z wyłączeniem sytuacji losowych) oraz przestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów (brak spóźnień, uwag, itp.).
2)    Spełnienie co najmniej dwóch z poniższych warunków:
•    udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce,
•    aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej i klasowej,
•    wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą i dyrektorem,
•    przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej,
•    przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję wychowawczą w swojej klasie,
•    praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, wyznaczonych przez wychowawcę.

 

15. PROMOWANIE UCZNIÓW

 

 1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
  2.    Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

16. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1.  Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych.
  3.    Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
  4.    W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
  5.    Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
  6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  7.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1.  Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 8 według pełnej skali ocen.
  9.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
  10.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
  11.    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  12.    Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
  13.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora, nie później niż do końca sierpnia.
  14.    Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
  15.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  16.    W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.

 

17. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

 1. Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2) jeżeli przystąpił do wszystkich części egzaminu ósmoklasisty.

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

18. SPOSOBY NAGRADZANIA UCZNIÓW

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
  3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  6.  Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, przyznawane jest stypendium naukowe.
  7. Uczniowie uczestniczący systematycznie na zajęcia szkolne i posiadający 100% frekwencję otrzymują dyplom i nagrodę książkową.

 

19. ZASADY EWALUACJI I ZMIANY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania może ulec zmianie w wyniku ewaluacji lub zmian w przepisach.
  2.  Do przeprowadzenia ewaluacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Zadaniową.
  3. Komisja zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat działającego systemu oceniania.
  4. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Komisja przedstawia uwagi i wnioski oraz proponuje zmiany, które opiniuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

20. USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, według ustalonego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
  2. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do dostosowania się i przestrzegania zapisów ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
  3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz dostępny na stronie internetowej szkoły.
  4. Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
  5. Zmiany do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą być wprowadzane na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa