Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych i  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W dotychczasowym harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych przeprowadzenie prób sprawności fizycznej miało się odbyć w terminie 23-27 maja br.

Od poniedziałku, 25 maja br. w szkołach podstawowych zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, umożliwiono również uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach  indywidualnych lub w małych grupach. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

W związku z koniecznością przygotowania obiektu szkolnego i zapewnienia bezpiecznych warunków zgodnie z wytycznymi GIS, próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach 1-7 czerwca br.

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej należy pamiętać o  obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny – m.in. należy stosować wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przeprowadzać próby zgodnie z warunkami określonymi przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu. W trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków na obiektach sportowych należy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce, przekazanymi przy piśmie Prezydenta m.st. Warszawy z 11 maja 2020 r., znak: SR-IS.426.35.2020.MWO (ZK-WIII.5520.28.2020.ANO(1365.KMA.ZK-WIII)).

Rekrutacja do klas pływackich

W związku z komunikatem z 13 maja br. wydanym przez Polski Związek Pływacki: nie ma możliwości przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, zawartych w programie szkolenia młodzieży w pływaniu, polegających na ocenie stopnia opanowania podstawowych umiejętności pływackich po etapie nauki pływania podczas rekrutacji m.in. do klas IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Polski Związek Pływacki pozostawia sposób przeprowadzenia rekrutacji do wyżej wymienionych oddziałów do decyzji dyrekcji poszczególnych szkół. Ważnym punktem rekrutacji powinna być opinia trenera prowadzącego zajęcia nauki pływania z osobą kandydującą do IV klasy szkoły podstawowej.

Zalecamy śledzenie komunikatów Polskich Związków Sportowych.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa