Logopeda

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Paulina Mazuruk – logopeda, neurologopeda z przygotowaniem pedagogicznym.

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

 1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego logopedę z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.
 3. Dziecko zostaje zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne, gdy:
  1. rodzice dostarczą do szkoły opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole,
  2. w wyniku przeprowadzonych wstępnych badań przesiewowych logopeda zauważa problem i proponuje terapię. Pierwszeństwo mają uczniowie najbardziej potrzebujący opieki, a także dzieci kontynuujące terapię z poprzednich lat.
 4. Badania przesiewowe przeprowadzane są na początku roku szkolnego wśród uczniów klas 0-3. Dotyczą przede wszystkim nowo przyjętych uczniów. Logopeda dzieli się spostrzeżeniami na wniosek rodzica.
 5. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Planowany czas zajęć – 45 minut. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.
 6. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólu głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
 7. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy i systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu.
 8. Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia zeszytu (najlepiej w formacie A4),
  w którym znajdą się zalecenia logopedy, zapiski, karty pracy, ćwiczenia itp., chyba że
  w indywidualnych przypadkach logopeda zdecyduje inaczej.
 9. Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach przekazaną przez terapeutę, obowiązującą na rok szkolny. Zajęcia rozpoczynają się po dostarczeniu podpisanej zgody terapeucie.
 10. Logopeda będzie przekazywał wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, prac domowych, uwag do pracy w zeszycie dziecka.
 11. Podstawowym środkiem komunikacji z terapeutą jest dziennik elektroniczny Librus.
 12. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń aż do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy.
 13. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach przy jednoczesnej obecności dziecka w szkole oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy może powodować skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy rezerwowej.
 14. Należy pamiętać, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. Tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, terapia przynosi rezultaty. Wskazana jest kontynuacja i systematyczna praca w domu w celu podtrzymywania efektów wypracowanych na zajęciach szkolnych.
 15. Rodzic może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych.
 16. Zakończenie terapii nastąpi w momencie wypracowania prawidłowej mowy (korekty wad wymowy i zaburzeń mowy) lub w sytuacji nieprzestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content