Próba sprawności do klas IV-VI - Pływanie

Próby sprawności do klas IV-VI o specjalności pływanie odbędą się:

 • 5 maja o godzinie 17:00
 • 7 maja o godzinie 17:00

Zbiórka o godzinie 16:45 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 392

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która uniemożliwiała systematyczne realizowanie treningów pływania, zrezygnowaliśmy z weryfikowania praktycznych umiejętności  uczniów, w tym  oceny stopnia opanowania podstawowych umiejętności pływackich po pierwszym etapie nauki pływania.  W roku szkolnym 2021/2022  podczas rekrutacji do klasy IV- pływanie zaplanowany test sprawności fizycznej.

Polski Związek Pływacki pozostawiał możliwość  przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o decyzje dyrekcji poszczególnych szkół.

W przypadku dzieci uczęszczających do klas sportowej I-III, kandydujących do klasy sportowej IV, chcących kontynuować naukę i uprawianie sportu na kolejnym etapie nauczania, ważnym punktem rekrutacji będzie opinia trenera zawierająca informacje na temat postawy dziecka na treningach i zawodach oraz udziału w systemie współzawodnictwa.

W przypadku pozostałych kandydatów będzie to opinia osoby prowadzącej próbę sprawności fizycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392, oparta na ocenie postawy dziecka na sprawdzianie oraz deklaracji złożonej podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami o chęci realizacji celów szkoleniowych i uczestnictwie w zawodach.

Próbą sprawności fizycznej do klas/oddziałów sportowych IV o specjalności pływanie w Szkole Podstawowej nr 392 w Warszawie jest test sprawności fizycznej zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Uczniowie klas sportowych I-III SP 392 lub innej szkoły, którzy startowali i zostali sklasyfikowani w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sezonie 2020/2021 lub 2021/2022 oraz uzyskali pozytywną opinię trenera nauczyciela są zwolnieni z testu sprawności. Otrzymują maksymalną liczbę (40) punktów.

Test sprawności fizycznej służy ocenie predyspozycji, poziomu sprawności kandydata, także wstępnej ocenie poziomu umiejętności i cech wolicjonalnych, składa się z prób sprawności ogólnej  na lądzie. Jedną  z prób lądowych jest sprawdzian biegowy.

Test kwalifikuje do szkolenia sportowego, gdy kandydat uzyska minimum 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia w próbach, w których brał udział.

Za cały test sprawności kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów pkt.  Kandydaci sklasyfikowani w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dowolnym stylem na dowolnym dystansie, są zwolnieni z testu i uzyskują maksymalną ilość (40) punktów.

REGULAMIN TESTU SPRAWNOŚCI< KWALIFIKACJI DO KLASY SPORTOWEJ IV:

1. Kandydat zobowiązany jest stawić się na czas, posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiające udział w sprawdzianie oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w związku z publikacją informacji o przebiegu i wynikach postępowania rekrutacyjnego, zaświadczenie o sklasyfikowaniu w wynikach zawodów pływackich, o ile brał w nich udział.

2. Kandydat zobowiązany jest posiadać kompletny strój i obuwie sportowe do ćwiczeń na lądzie.

3. Przed sprawdzianem kandydat uczestniczy w zebraniu informacyjnym i rozgrzewce.

4. Kandydat ma obowiązek wysłuchać ze zrozumieniem opisu poszczególnych zadań, wykonać je z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5. Start odbywa się na sygnał osoby prowadzącej sprawdzian.

6. Pomiar czasu ręczny.

7. Oceniany jest czas oraz poprawność wykonania zadań zgodnie z zasadami przedstawionymi przez prowadzącego sprawdzian.

8. Wyniki sprawdzianu są jawne i zostaną przedstawione do wiadomości publicznej.

9. Kandydaci niestosujący się do regulaminu zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w sprawdzianie.

Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób, w których kandydat zdobywa punkty /maksymalnie do zdobycia 40 punktów.

1. Bieg dookoła boiska 330m bez zatrzymania- próba w zależności od warunków atmosferycznych odbędzie się warunkowo, po decyzji prowadzącego sprawdzian :

 • 0 pkt brak podjęcia próby, nie ukończenie biegu, zejście z trasy,
 • 2 pkt pokonanie całego okrążenia z zatrzymaniami,
 • 4 pkt pokonanie całego okrążenia marszobiegiem, bez zatrzymywania, w tym biegiem nie mniej niż 200m,
 • 8 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania.
 • 16 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania uzyskanie jednego z 6 najlepszych czasów w sprawdzianie.

2. Zwis na drążku tyłem do drabinek, przodem do prowadzącego sprawdzian:

 • 0 pkt. brak podjęcia próby,
 • 2 pkt zwis nie krótszy niż 15 sekund,
 • 4 pkt zwis nie krótszy niż 30 sekund,
 • 6 pkt zwis nie krótszy niż 45 sekund,

3. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem przez 30 s -próba siły mięśni brzucha:

Kandydat leży tyłem- na plecach, na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Z pomocą osoby towarzyszącej, która przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża, na sygnał „start” wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów. Kandydata  nie  dyskwalifikuje  się  w wypadku,  gdy robi  dłuższe  przerwy w  czasie  wykonywania skłonów.

 • 0 pkt brak podjęcia próby, lub wynik 14 i mniej skłonów w ciągu 30s.
 • 2 pkt 15-19 skłonów w ciągu 30s.
 • 4 pkt 20- 24 i więcej skłonów w ciągu 30s.
 • 6 pkt 25 i więcej skłonów w ciągu 30s.

4. Bieg wahadłowy 10x 5m od chorągiewki do chorągiewki z przekładaniem woreczków ułożonych przy obu chorągiewkach pomiędzy szarfami. Należy chwycić w rękę woreczek i biegiem przenieść na drugą stronę.
0 pkt brak podjęcia próby,

 • 2 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, ale nie umieszczenie wszystkich poprawnie w szarfach,
 • 4 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich poprawnie  w szarfach,
 • 6 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich powrotnie w szarfach w czasie nie gorszym niż 8 czas spośród wszystkich uczestników,

5. Skok w dal z miejsca stajemy za linią wyznaczoną przez prowadzącego sprawdzian, po czym z odbicia obunóż wykonujemy skok w dal na odległość, lądowanie na materacu. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik lepszego z nich. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku, a ostatnim śladem pięt. Skok z upadkiem w tył, na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok z przekroczeniem linii też. Można powtórzyć tylko jeden skok.

 • 0 pkt brak podjęcia próby,
 • 2 pkt poprawny skok wynik 11 i kolejny.
 • 4 pkt poprawny skok wynik 10- 6 spośród uczestników.
 • 6 pkt poprawny skok wynik 1- 5 spośród uczestników.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content